Atrás

Passeig Marítim del Miracle

 

Tarragona una ciutat més oberta al mar

 

Una obra per a la ciutat de Tarragona i els seus visitants

L'actuació executada i finançada pel Port de Tarragona s'ha realitzat sobre una longitud de 650 metres, des de l'accés al Port Esportiu fins al límit de l'Autoritat Portuària. L'obra d'urbanització del passeig marítim del Miracle ha permès reordenar l'emplaçament millorant l'espai dedicat als vianants, amb una vorera d'amplada variable (mínim 3 metres, màxim de 8 metres). Des d'ara el Passeig del Miracle compta a més amb carril bici bidireccional de 2,80 metres d'amplada i a una distància de seguretat d'1,2 metres de la vorera, tot complementat amb elements de jardineria i mobiliari urbà.

Pel que fa a la jardineria, el Port de Tarragona ha mantingut la seva aposta per una jardineria sostenible amb espècies vegetals autòctones de la regió mediterrània i espècies al•lòctones adaptades al clima, ja que suporten les sequeres prolongades, els forts vents, la salinitat i els sòls pobres en matèria orgànica. En el seu conjunt les espècies escollides (plantes mediterrànies aromàtiques i arbustives, bulbs, plantes enfiladisses i gramínies autòctones i al•lòctones de diferents tonalitats) afavoreixen la supervivència dels insectes pol•linitzadors, com ara les papallones i les abelles. Les espècies arbustives i els arbres també proporcionen refugi a espècies silvestres com les aus.

El nou espai és totalment accessible, per la qual cosa s'ha executat una nova rampa d'accés a la platja. També s'ha instal•lat paviment tàctil en tot el passeig per indicar els itineraris i els passos de vianants, que estan lleugerament elevats per tal de millorar la seguretat dels vianants. La zona destinada a caminar ha estat tota executada al mateix nivell, tot eliminant les barreres arquitectòniques.

Les obres del remodelat passeig marítim del Miracle van iniciar-se el passat mes de maig i han tingut un termini d'execució de 9 mesos. Els treballs s'han realitzat en diferents fases per tal de mantenir la circulació de vehicles i vianants a la zona, tot reduint l'afectació diària a la zona. Amb una inversió total d’un milió d’euros. La inauguració va ser el dia 22 de febrer del 2019

En el disseny del passeig, just davant dels ascensors de la passarel•la, destaca la presència d'un balconet, rèplica del Balcó del Mediterrani de la Rambla Nova. Es reforça així la idea de la unió de la ciutat amb el mar Mediterrani.

  

   

  El nou passeig marítim del Miracle en dades:

  El mobiliari urbà està format per 30 bancs, 2 fonts d'aigua, 10 papereres i quatre zones d’aparcar bicis.

  S'ha instal•lat tota una nova línia d'il•luminació al passeig consistent amb unes columnes de doble alçada per il•luminar la zona de vehicles i la vorera:

  30 nous punts de llum LED.

  Alçada il•luminació per a vehicles 7 metres.

  Alçada il•luminació per a vianants 6 metres.

  Pel que fa als principals espais, el nou passeig té:

  3.600 metres quadrats de vorera formada per 150.000 llambordes ceràmiques de color vermell.

  1.600 metres quadrats de zona de jardí:

      o 71 arbres nous formats per pins, oliveres i tamarius.

      o 3.150 plantes i arbustos.

      o 35 espècies diferents.

      o Tota la jardineria s'ha escollit per ser de baix consum hídric i adaptada al clima mediterrani i especialment per viure al costat del mar.

      o Mur vegetal per separar l'espai de les vies d'ADIF.

  1.900 metres quadrats de carril bici, pintat de color vermell i separat de la zona de vehicles per 420 separadors de plàstic reciclat i reflectants.

    

   

  ​Sala de premsa Port de Tarragona

   

  TV3 | Telenotícies comarques

  TAC12 | Telenotícies

  La 1 Catalunya | Informatiu Catalunya

  3/24 | 12/14

  ​​

  GALERIA DE PREMSA

  Propers esdeveniments Port i Ciutat

  17 Octubre 2019
  8 Desembre 2019
  18:00 - 00:00
  Exposició Camins de Ronda
  Tinglado 1

  18 Octubre 2019

  18:00 -
  Teatret d'ombres
  El Teatret

  19 Octubre 2019

  18:00 -
  Adéu Peter Pan de Festuc Teatre
  El Teatret

  20 Octubre 2019
  20 Octubre 2019
  11:00 - 14:00
  El bosc de la Marquesa, un luxe al costat de casa!
  Platja Llarga

  20 Octubre 2019

  12:00 -
  Tinc un paper amb el Marc Parrot i l'Eva Amirsén
  El Teatret

  25 Octubre 2019

  19:00 -
  Espectacle poètic
  El Teatret

  26 Octubre 2019

  19:00 -
  Presentació cervesa IberiKa
  El Teatret

  PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
   
   

  18 / 10/ 2019

  Tot el dia

  A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

  La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

  La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

    La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

    A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

  Els serveis mínims que s'estableixen són:

  Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

  Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

  El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

  Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

  Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

  El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.