Taxes i tarifes

 

Taxes i tarifes any 2019 Descarrega

Bonificacions per a tràfics 2019 Descarrega

Més documentació sobre tarifes portuàries

 

Normativa d'aplicació

 

TAXES I TARIFES

 

 Llei 6/2018 de pressupostos generals de l'Estat

Descarrega BOE

Amb data 3 de juliol de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), núm. 161, la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 de 4 de juliol, i va entrar en vigor amb data 1 de gener de 2018. Del seu articulat, cal destacar:

 
 L’article 90. Bonificacions aplicables als ports d’interès general i que figuren a l’Annex XII.
 
 L’article 91. Coeficients correctors aplicables a les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia per a l’any 2018:
  Taxa del vaixell: 1,00
  Taxa de la mercaderia: 1,00
  Taxa de passatge: 0,70
 
 L’article 93. Manté les quanties bàsiques a la taxa del vaixell, del passatge, de les embarcacions esportives i d’esbarjo, de la zona de trànsit i la tarifa pel servei de recepció de deixalles dels vaixells. Manté, així mateix, els valors dels terrenys i de les aigües del port, les quotes íntegres de la taxa d’ocupació, els tipus de gravamen de la taxa d’activitat i les quanties bàsiques de la taxa d’ajudes a la navegació.
 
L'article 217. Modifica la quantia bàsica a la taxa de la mercaderia que queda fixada en 2.65€.
 
 
 
 
 
 

 

 Reial decret legislatiu 2/2011

Descarrega RDL

Atès l’article 161 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servei de senyalització marítima. Les taxes portuàries són les següents:

Taxa d’ocupació (art. 173 a 182)
 
Taxa d’activitat  (art. 183 a 192)
 
Taxes d’utilització de les instal·lacions portuàries (art. 193 a 245)
 
 Taxa del vaixell (T-1)
 Taxa del passatge (T-2)
 Taxa de la mercaderia (T-3)
 Taxa de la pesca fresca (T-4)
 Taxa de les embarcacions esportives i d’esbarjo (T-5)
 Taxa per utilització especial de la zona de trànsit (T-6)
 
Taxa d'ajudes a la navegació
 
 

Altres ingressos de caràcter públic

Tarifes pel servei de recepció de deixalles generades per vaixells (art. 132)

 

Ingressos de caràcter privat

Tarifes per serveis comercials (art. 246 a 250)

Subministrament d’aigua
Subministrament d’electricitat
Servei de bàscules

 

Aprovació tarifa de circulació de vehicles de transports especials pel recinte portuari

Descarrega

Aprovació tarifa per servei de grua per retirada de vehicle

 

 

 

SEGUIU NAVEGANT - INFORMACIÓ RELACIONADA

SERVEIS PORTUARIS

 

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port i relacionades amb les operacions associades amb el tràfic marítim.

Anar a Serveis Portuàris

 

SOL·LICITUD DE SERVEIS 

Disposem de diverses eines per sol·licitar o comunicar formalment els serveis necessaris per al vaixell, mercaderia, o passatge durant la vostra estada en el nostre Port.

Anar a Sol·licitud de Serveis

 

SERVEIS COMERCIALS

Accediu als plecs de condicions i models de sol·licituds per a la realització d'aquestes activitats.

Anar a Serveis Comercials

 

DOMINI PÚBLIC

En aquest espai es descriuen i detallen les activitats en relació amb el domini públic portuari.

Anar a Domini Públic

 

TAXES I TARIFES

Consulteu els documents i normatives relacionades amb les liquidacions, cobrament i pagament de les activitats i gestions portuàries.

Anar a Taxes i Tarifes

 

COMUNITAT PORTUÀRIA 

Coneixeu les empreses que estan desenvolupant serveis portuaris i/o altres funcions relacionades amb les diverses activitats portuàries, degudament classificades.

Anar a Comunitat Portuària

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.