Perfil del contractant

En aquest espai trobareu totes les licitacions dels contractes que es celebren a l'Autoritat Portuària de Tarragona, així com de les subhastes públiques convocades.

L'enllaç a 'Plataforma de contractació del sector públic' us ofereix la informació relativa a les nostres licitacions amb la indicació actualitzada de l'estat de cadascuna d'elles.

 

Tota empresa interessada a participar en les licitacions de l'Autoritat Portuària de Tarragona, haurà d'estar registrada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, amb la finalitat d'accedir a les notificacions electròniques remeses per l'òrgan de Contractació. Aquest Registre és gratuït i l'única dada que es requereix és una adreça de correu electrònic.

Accedir a 'Plataforma de Contratación del Sector Público'

Pestanya 'EMPRESAS' opció 'REGISTRARSE'  i seguiu les instruccions.

Per a més informació, pot consultar la Guia de l'operador econòmic

Descarrega

 

 

Licitacions

 

'PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO'

 

Per veure les licitacions de l'APT mitjançant la 'Plataforma de contratación del sector público' seguiu els següents passos:

 Un cop dins la Plataforma, trieu la tercera pestanya 'Licitaciones'

Definiu, amb els desplegables, les opcions de la vostra cerca

Cliqueu sobre el botó 'Buscar'

L'aplicació us mostrarà els registres segons la vostra cerca

 

Plataforma de contractació del sector públic | Licitacions APT

+ info

 

 

Històric de contractes menors a l'APT

+ info

Normativa relacionada amb la contractació de l'APT

D'acord amb l'article 347.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Perfil de Contractant de l'Autoritat Portuària de Tarragona s'integra en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, on es publica la informació relativa a totes les convocatòries de licitacions que celebra l'Entitat, així com els seus resultats.

L'Autoritat Portuària de Tarragona, d'ara endavant APT, aplica els principis generals de contractació prevists en la legislació vigent, donada la seva naturalesa d'Entitat Pública adscrita al Ministeri de Foment. La política de la APT té com a objectiu l'optimització de la relació entre cost, qualitat i prestacions en la contractació de tota classe de béns i serveis, garantint en tot cas els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació.

1. Règim Jurídic d'aplicació als contractes de l'Autoritat Portuària de Tarragona

D'acord amb el que es preveu en l'art. 24 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, en la contractació, les Autoritats Portuàries hauran de sotmetre's, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, salvaguarda de l'interès de l'organisme i homogeneïtzació del sistema de contractació en el sector públic, així com, conservant la seva plena autonomia de gestió, al que s'estableix en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, actualment *LCSP, i la Llei 31/2007, de 30 d'octubre sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, actualment Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, (d'ara endavant Llei de Sectors Exclosos) quan celebrin contractes compresos en els seus respectius àmbits.

De conformitat amb la Disposició Addicional Octava de la LCSP, l'adjudicació dels contractes que celebrin les entitats del sector públic que no tinguin la condició d'Administració Pública, com són les Autoritats Portuàries, es regiran per la Llei de procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, quan operin en aquests àmbits i els contractes superin els llindars establerts en la citada Llei de procediments de contractació en aquests sectors, tret que una Llei subjecti aquests contractes al règim previst en la LCSP.

 A la vegada i de conformitat amb la disposició addicional setzena de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, el règim jurídic dels contractes que, en les activitats subjectes al Llibre primer del RD Llei 3/2020 celebrin Ports de l'Estat i les Autoritats Portuàries serà l'establert en el citat Llibre primer per als poders adjudicadors que no tenen consideració d'Administració Pública.

Es consideraran contractes inclosos en l'àmbit d'aplicació objectiva delimitat per l'article 12 del Llibre primer del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de Transposició de la Directiva 2014/25/UE del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i la directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió, tots aquells contractes d'obres, subministraments i serveis que coadjuvin a l'exercici de les competències que corresponen a les Autoritats Portuàries, de conformitat amb l'article 25 del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre. Entre altres contractes, es consideraran inclosos en l'àmbit d'aplicació objectiva de la citada Llei els contractes d'obres d'abric, de dragatge, d'atracada, de farciments portuaris, esplanades i pavimentació, d'instal·lacions i serveis dels molls, d'accessos i xarxes viaris i ferroviaris, d'estacions marítimes, de terminals portuàries, de llocs d'inspecció fronterera i altres edificis de serveis dels organismes portuaris, així com els contractes que resultin necessaris per a la correcta explotació i funcionament dels organismes públics que integren el sistema portuari de titularitat estatal.

2. Publicitat de les licitacions de l'APT

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Diari Oficial de la Unió Europea

Web de APT

3. Accés dels interessats als procediments de licitació

Les condicions de Contractació de l'APT para cadascuna de les seves licitacions figuren en els seus Plecs de condicions Particulars / Plecs de Clàusules Administratives Particulars. El proveïdor interessat a presentar oferta pot obtenir-los a través de l'enllaç corresponent al Perfil del Contractant.

 

Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals

 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Llei 39/2015, de l'1 d'octubre. RCL 2015/1477 

Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic  

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. Aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques

 

Composició de la mesa de contractació - Actualització Setembre 2022

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona

L’objectiu és obrir el Port i els seus espais a la ciutadania, donant la possibilitat de conèixer les seves instal·lacions, tant per mar com per terra, i de veure les diferents operatives portuàries.

 

PROGRAMA I FORMULARIS