Perfil del contractant

En aquest espai trobareu totes les licitacions dels contractes que es celebren a l'Autoritat Portuària de Tarragona, així com de les subhastes públiques convocades.

L'enllaç a 'Plataforma de contractació del sector públic' us ofereix la informació relativa a les nostres licitacions amb la indicació actualitzada de l'estat de cadascuna d'elles.

 

Tota empresa interessada a participar en les licitacions de l'Autoritat Portuària de Tarragona, haurà d'estar registrada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, amb la finalitat d'accedir a les notificacions electròniques remeses per l'òrgan de Contractació. Aquest Registre és gratuït i l'única dada que es requereix és una adreça de correu electrònic.

Accedir a 'Plataforma de Contratación del Sector Público'

Pestanya 'EMPRESAS' opció 'REGISTRARSE'  i seguiu les instruccions.

Per a més informació, pot consultar la Guia de l'operador econòmic

Descarrega

 

 

Licitacions

 

'PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO'

 

Per veure les licitacions de l'APT mitjançant la 'Plataforma de contratación del sector público' seguiu els següents passos:

 Un cop dins la Plataforma, trieu la tercera pestanya 'Licitaciones'

Definiu, amb els desplegables, les opcions de la vostra cerca

Cliqueu sobre el botó 'Buscar'

L'aplicació us mostrarà els registres segons la vostra cerca

 

Plataforma de contractació del sector públic | Licitacions APT

+ info

 

 

Històric de contractes menors a l'APT

+ info

Normativa relacionada amb la contractació de l'APT

D'acord amb l'article 347.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Perfil de Contractant de l'Autoritat Portuària de Tarragona s'integra en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, on es publica la informació relativa a totes les convocatòries de licitacions que celebra l'Entitat, així com els seus resultats.

L'Autoritat Portuària de Tarragona, d'ara endavant APT, aplica els principis generals de contractació prevists en la legislació vigent, donada la seva naturalesa d'Entitat Pública adscrita al Ministeri de Foment. La política de la APT té com a objectiu l'optimització de la relació entre cost, qualitat i prestacions en la contractació de tota classe de béns i serveis, garantint en tot cas els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació.

1. Règim Jurídic d'aplicació als contractes de l'Autoritat Portuària de Tarragona

Amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en aplicació del que es disposa en el seu art. 3, la APT ostenta la consideració de Poder Adjudicador no Administració Pública. A més, es tracta d'una Entitat que opera en l'àmbit de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

Sobre la base de l'anterior, de conformitat amb la Disposició Addicional 8ª punts 2 i 3 de la Llei 9/2017 i amb caràcter general, l'adjudicació dels contractes de la APT que tinguin per objecte alguna de les activitats enumerades en l'àmbit d'aplicació objectiva de la legislació vigent sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, es regirà per aquesta legislació (Llei 31/2007).

Els contractes exclosos de l'aplicació de la legislació vigent sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, que se celebrin en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals per la APT es regiran per les disposicions pertinents de la citada Llei 9/2017 (articles 318 a 320).

2. Publicitat de les licitacions de l'APT

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Butlletí Oficial de l'Estat

Diari Oficial de la Unió Europea

Web de APT

3. Accés dels interessats als procediments de licitació

Les condicions de Contractació de l'APT para cadascuna de les seves licitacions figuren en els seus Plecs de condicions Particulars / Plecs de Clàusules Administratives Particulars. El proveïdor interessat a presentar oferta pot obtenir-los a través de l'enllaç corresponent al Perfil del Contractant.

 

Llei 31 2007, de 30 d' octubre, sobre procediments de contractació als sectors d'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Llei 39/2015, de l'1 d'octubre. RCL 2015/1477. 

Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. Aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Composició de la mesa de contractació

 

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Us pot interessar

    Contractació i Compres

     contractacio@porttarragona.cat

     977 259 400

     Fax. 977 225 499

SABER-NE MÉS

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.