Sistema de Qualitat

Missió

 

La Missió de l’Autoritat Portuària de Tarragona és la prestació de serveis al vaixell, a la mercaderia i al passatge vinculats a l’escala al Port de Tarragona, la gestió del Domini Públic portuari i la prestació de serveis de coordinació i control de les operacions associades als serveis portuaris, així com la coordinació de les activitats i serveis comercials directament relacionats amb l’activitat portuària.

L’Autoritat Portuària de Tarragona duu a terme la seva missió amb un ferm compromís amb la qualitat de la gestió, el desenvolupament d’una activitat respectuosa amb el medi ambient i sota criteris de sostenibilitat, contribuint al desenvolupament econòmic i social del seu entorn i impulsant la modernització i adequació de les infraestructures i serveis a les necessitats i requeriments que ha identificat dels seus grups d’interès.

Els seus compromisos són:

Posar a disposició dels clients les infraestructures adequades a les seves necessitats sempre sota els criteris de reduir al mínim l’impacte ambiental, per tal que puguin desenvolupar les seves activitats al Port de Tarragona.

Impulsar la millora contínua dels serveis que es presten al Port de Tarragona.

Impulsar a la comunitat portuària la implantació de plataformes de gestió tecnològica per agilitar la gestió administrativa dels processos.

Mantenir actualitzada la normativa legal aplicable per tal d’assegurar el compliment dels requisits legals.

Dur a terme la millora contínua dels processos per tal d’aconseguir la satisfacció dels grups d’interès identificats i revisar aquests processos de forma periòdica.

Difondre la política i objectius de qualitat i mediambiental a les persones de l’empresa i de la societat

Informar sota criteris de transparència a les parts interessades

Visió

 

L’Autoritat Portuària orienta els seus esforços al seu creixement basat en:

     Ser reconegut com a motor econòmic de les Comarques de Tarragona, Catalunya i la Vall de l’Ebre.

   Consolidar la seva projecció internacional com un dels ports de referència al Sud d’Europa.

     Impulsar la diversificació dels tràfics.

     Consolidar marca Tarragona Cruise Port entre les navilieres target.

     Dotar al port de Tarragona d’una terminal intermodal.

Valors

 

      Experiència i coneixement del sector portuari.

      Compromís en l’optimització de serveis de qualitat.

      Confiança, honestedat i dignitat .

      Lideratge i referència.

     Transparència i accessibilitat d’informació.

     Orientació a la satisfacció dels requisits de les parts interessades.

     Responsabilitat Social Corporativa.

     Innovació tecnològica i de gestió.

     Respecte mediambiental i contribució a la sostenibilitat.

      Compromís amb l'entorn social.

Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) de l'Autoritat Portuària de Tarragona

L’Autoritat Portuària té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) adreçat a gestionar els processos i els recursos necessaris per a aportar valor a les seves activitats i incrementar la satisfacció del client, tant l’intern com l’extern (Comunitat Portuària, clients finals…), mitjançant l’aplicació eficaç del propi sistema, amb l’objectiu de la millora contínua i l’assegurament de la conformitat amb els requeriments dels clients i legals i reglamentaris aplicables.

Diverses certificacions avalen l’efectivitat de l’SGQ, tant les obtingudes per l’Autoritat Portuària (ISO, Referencials de serveis) com les obtingudes per les diferents terminals marítimes del Port de Tarragona basades en els Referencials de qualitat del servei per als diversos tràfics i pels serveis portuaris d’acord amb els Referencials de qualitat de servei que els són aplicables, aprovats pel Consell d’Administració de l’APT.

 

 

​​ Certificacions

 

 

Certificació ISO 9001:2015

La ISO 9001 promou un sistema enfocat a la gestió per processos, que desenvolupa, implanta i millora l’eficàcia d’un sistema de gestió de la qualitat basat en el cicle de millora continua: Planificar, Fer, Comprovar i Actuar.

L’enfoc a processos implica la definició i la gestió sistemàtica dels processos i les seves interaccions, amb la finalitat d’assolir els resultats previstos d’acord amb la política de qualitat i la direcció estratègica de l’APT.

Amb data 9 d’abril de 2013, l’Autoritat Portuària de Tarragona va obtenir la certificació Certificació ISO UNE-EN ISO 9001, emesa per l’empresa AENOR, i es renova d'acord amb la norma ISO 9001:2015.

 

ABAST

Gestió integral dels processos operatius, tècnics i administratius de l’Autoritat Portuària per a la prestació de serveis a les parts interessades, incloent la coordinació i el control de les activitats i serveis comercials directament relacionats amb l’activitat portuària.

 

 
Aquesta certificació té un reconeixement internacional mitjançant l’associació IQnet (International Certification Network) que agrupa les entitats certificadores líders dels principals països del món i garanteix un ampli reconeixement i valoració per les empreses clients i usuàries del Port de Tarragona.
Amb l’obtenció d’aquesta certificació es posa de manifest davant la societat i les empreses que l’Autoritat Portuària posseeix un sistema de treball consistent, fiable, d’acord amb la reglamentació aplicable i que satisfà els requisits dels seus clients i que pot adaptar-se als que determinin els nous clients que volem que treballin amb el Port de Tarragona.

 

Certificacions de qualitat de serveis

L’objectiu de les certificacións de Qualitat de Serveis a l'APT no és altre que el reconeixement de la qualitat prestada per l’Autoritat Portuària, donant als clients i a la societat en general, una imatge de professionalitat, transparència i seguretat, acomplint els estàndards de qualitat harmonitzats a l'àmbit nacional, en el desenvolupament i possible certificació d’altres sistemes de gestió. Aquestes certificacions estan basades en Referencials de Qualtiat de Servei específics aprovats pel Consell d'Administració de l'APT i ratificats per Ports de l'Estat.

 

Vol veure altres certificacions del Port de Tarragona?

Certificacions mediambientals

L'Autoritat Portuària de Tarragona compta amb altres certificacions mediambientals.
+ info

 

Certificació del Sistema de Gestió de Seguretat de la informació  

L'Autoritat Portuària de Tarragona compta amb la certificació de Gestió del Sistema de Gestió de Seguretat de la informació.
+ info

 

Òrgan del Sistema de Gestió de la Qualitat

Comissió de seguiment de les evidències, indicadors i registres dels Referencials específics de qualitat per a tràfics i serveis portuaris

 

La Comissió de seguiment dels Referencials és l’òrgan que vetlla pel compliment de les evidències, indicadors i registres derivats de l’aplicació dels referencials específics de qualitat per a tràfics i seveis portuaris en el període entre certificacions o en la fase prèvia a l’obtenció per primera vegada d’aquestes certificacions de Qualitat.

Està formada per:

   Interlocutors autoritzats en matèria de Qualitat nomenats per les respectives empreses, d’acord amb el que preveuen els respectius Referencials.

    Representants de l'Autoritat Portuària, de les Direccions/Departaments implicats en els referencials.

 

Publicació d'iniciatives de qualitat

Des de l'Autoritat Portuària donem visibilitat a les iniciatives de qualitat de les empreses de la Comunitat Portuària i, per això. publiquem al nostre web les certificacions a la vostra targeta digital, que podeu trobar al Directori d'Empreses de la Comunitat Portuària.

Des d'aquest espai, també podeu descarregar el formulari necessari per publicar les dades de la vostra empresa al nostre directori d'empreses de la comunitat portuària

+ info

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dimecres 5 Mai 2021
Dijous 6 Mai 2021
15:00 - 18:30
III Agrifood International Congress

    Planificació i Qualitat

     plan.qualitat@porttarragona.cat

     977 259 400 | Ext. 1273

 

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS