Sistema de Qualitat

Missió

 

Contribuir al desenvolupament econòmic i social del seu entorn de forma sostenible, en un context de màxima competitivitat, impulsant la modernització i adequació de les infraestructures portuàries a la prestació de serveis de valor afegit, sota un marc de cohesió entre els membres de la comunitat portuària, afavorint la realització professional del seu capital humà.

L’Autoritat Portuària de Tarragona durà a terme la seva missió amb un ferm compromís amb la qualitat de la gestió, amb el desenvolupament d’una activitat respectuosa amb el medi ambient i sota els criteris de sostenibilitat, amb garantia de seguretat, optimització i rendibilitzant de forma competitiva els seus recursos, integrant-se en les xarxes logístiques internacionals, promovent la inversió i la iniciativa privada, i amb una especial cura del capital humà de l’entitat i del conjunt de la comunitat portuària.

Visió

 

L'Autoritat Portuària de Tarragona orienta els seus esforços a:

     Consolidar el lideratge al sistema portuari en tràfics de líquids i sòlids a granel.

   Desenvolupar l’estratègia per ser port logístic de referència, impulsora del pol logístic del sud-oest europeu.

     Ser una referència intermodal i d’integració als programes d’autopistes del mar.

     Ser reconeguda per la seva importància en l’activitat econòmica de Catalunya i la vall de l’Ebre.

Valors

 

     Lideratge. Ser exemple i referent. Ser conciliadors.

     Integritat de criteris (honestedat, rectitud ètica i dignitat).

     Responsabilitat social corporativa.

     Equip humà eficient i compromès.

     Transparència i accessibilitat d’informació per als diferents agents implicats.

     Orientació a la satisfacció del client tan actual com nou.

    Excel·lència operativa  amb una prestació de serveis de qualitat i competitiva dins del Sistema Portuari.

     Innovació tecnològica i de gestió.

     Respecte i cura de l’entorn mediambiental i contribució al desenvolupament sostenible.

     Compliment de compromisos i millora contínua.

     Compromís social amb la ciutat i l’entorn socioeconòmic del Port

Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) de l'Autoritat Portuària de Tarragona

L’Autoritat Portuària té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) adreçat a gestionar els processos i els recursos necessaris per a aportar valor a les seves activitats i incrementar la satisfacció del client, tant l’intern com l’extern (Comunitat Portuària, clients finals…), mitjançant l’aplicació eficaç del propi sistema, amb l’objectiu de la millora contínua i l’assegurament de la conformitat amb els requeriments dels clients i legals i reglamentaris aplicables.

Diverses certificacions avalen l’efectivitat de l’SGQ, tant les obtingudes per l’Autoritat Portuària (ISO, Referencials de serveis) com les obtingudes per les diferents terminals marítimes del Port de Tarragona basades en els Referencials de qualitat del servei per als diversos tràfics i pels serveis portuaris d’acord amb els Referencials de qualitat de servei que els són aplicables, aprovats pel Consell d’Administració de l’APT.

 

 

​​ Certificacions

 

 

Certificació ISO 9001:2008

La ISO 9001 promou un sistema enfocat a la gestió per processos, que desenvolupa, implanta i millora l’eficàcia d’un sistema de gestió de la qualitat basat en el cicle de millora continua: Planificar, Fer, Comprovar i Actuar. Amb data 9 d’abril de 2013, l’Autoritat Portuària de Tarragona va obtenir la certificació Certificació ISO UNE-EN ISO 9001, emesa per l’empresa AENOR, que ha renovat l'any 2016.

ABAST

 La prestació de serveis al vaixell, a la mercaderia i al passatge vinculats a l’escala al Port de Tarragona.

La gestió del Domini Públic portuari.

La prestació de serveis de coordinació i control de les operacions associades als serveis portuaris.

La coordinació i control de les activitats i dels serveis comercials directament relacionats amb l'activitat portuària.

 

En total aquesta certificació abasta, a part dels 6 procediments obligats per la norma, més de 80 procediments generals o específics. 
Aquesta certificació té un reconeixement internacional mitjançant l’associació IQnet (International Certification Network) que agrupa les entitats certificadores líders dels principals països del món i garanteix un ampli reconeixement i valoració per les empreses clients i usuàries del Port de Tarragona.
Amb l’obtenció d’aquesta certificació es posa de manifest davant la societat i les empreses que l’Autoritat Portuària posseeix un sistema de treball consistent, fiable, d’acord amb la reglamentació aplicable i que satisfà els requisits dels seus clients i que pot adaptar-se als que determinin els nous clients que volem que treballin amb el Port de Tarragona.

 

Certificacions de qualitat de serveis

L’objectiu de les certificacións de Qualitat de Serveis a l'APT no és altre que el reconeixement de la qualitat prestada per l’Autoritat Portuària, donant als clients i a la societat en general, una imatge de professionalitat, transparència i seguretat, acomplint els estàndards de qualitat harmonitzats a l'àmbit nacional, en el desenvolupament i possible certificació d’altres sistemes de gestió. Aquestes certificacions estan basades en Referencials de Qualtiat de Servei específics aprovats pel Consell d'Administració de l'APT i ratificats per Ports de l'Estat.

L'APT disposa de les certificacions de Qualitat de Servei següents:

 

Vol veure altres certificacions del Port de Tarragona?

Certificacions mediambientals

L'Autoritat Portuària de Tarragona compta amb altres certificacions mediambientals.
+ info

 

Certificació del Sistema de Gestió de Seguretat de la informació  

L'Autoritat Portuària de Tarragona compta amb la certificació de Gestió del Sistema de Gestió de Seguretat de la informació.
+ info

 

Òrgan del Sistema de Gestió de la Qualitat

Comissió de seguiment de les evidències, indicadors i registres dels Referencials específics de qualitat per a tràfics i serveis portuaris

 

La Comissió de seguiment dels Referencials és l’òrgan que vetlla pel compliment de les evidències, indicadors i registres derivats de l’aplicació dels referencials específics de qualitat per a tràfics i seveis portuaris en el període entre certificacions o en la fase prèvia a l’obtenció per primera vegada d’aquestes certificacions de Qualitat.

Està formada per:

   Interlocutors autoritzats en matèria de Qualitat nomenats per les respectives empreses, d’acord amb el que preveuen els respectius Referencials.

    Representants de l'Autoritat Portuària, de les Direccions/Departaments implicats en els referencials.

 

Publicació d'iniciatives de qualitat

Des de l'Autoritat Portuària donem visibilitat a les iniciatives de qualitat de les empreses de la Comunitat Portuària i, per això. publiquem al nostre web les certificacions a la vostra targeta digital, que podeu trobar al Directori d'Empreses de la Comunitat Portuària.

Des d'aquest espai, també podeu descarregar el formulari necessari per publicar les dades de la vostra empresa al nostre directori d'empreses de la comunitat portuària

+ info

 

 

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 22 Febrer 2018
Dijous 22 Febrer 2018
00:00 - 00:00
Encuentro Nacional Operadores Cereales (ENOC)
Auditorio de Zaragoza

Dilluns 26 Febrer 2018
Dimecres 28 Febrer 2018
00:00 - 00:00
Nou curs d'Oficial de Protecció d'Instal·lació Portuària (OPIP)
Arxiu del Port

Dilluns 5 Març 2018
Dijous 8 Març 2018
00:00 - 00:00
Seatrade Cruise Global
Broward Country Convention Center

    Planificació i Qualitat

     plan.qualitat@porttarragona.cat

     977 259 400 | Ext. 1273

 

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS