Atrás

Protecció Portuària

 

POLICIA PORTUÀRIA

La Protecció Portuària del Port de Tarragona es desenvolupa des del Cos de la Policia Portuària.

Som un cos de policia administrativa professionalitzat, compromès amb la protecció i que participa activament, vetllant per la seguretat integral de les instal·lacions portuàries i de l'entorn Port-ciutat.

Responsabilitat, compromís, fiabilitat i professionalitat són els valors que identifiquen la nostra Policia Portuària, la qual porta a terme les seves funcions totalment alineades amb la missió, visió i valors de l'Autoritat Portuària de Tarragona.

A la Policia Portuària treballem convençuts en el projecte de futur que l'Autoritat Portuària de Tarragona va iniciar en l'àmbit de la seguretat i protecció portuària; i ho fem compromesos amb el sistema de seguretat pública i amb el territori.

 

 

ACCIONS DESENVOLUPADES
 

Seguretat Vial i Trànsit

 Incidents / accidents

 Atestats de trànsit

 Denúncies sobre trànsit del reglament de servei i policia del port

 Denúncies derivades al Servei Català de Trànsit

 Immobilització i retirada de vehicles

 Transports especials amb acompanyament policial

 Acompanyaments en zona portuària

 Modificacions de trànsit

 Col·laboracions de trànsit amb altres cossos

 Mobilitat segura

 Controls campanyes preventives

Protecció portuària i seguretat ciutadana

 Protecció portuària

 Seguretat ciutadana i ordre públic

 Denúncies del reglament de servei i policia del port

 Denuncies per la Llei 4/2015

 Identificacions de les persones

 Controls d'accessos amb Sistema d'Acreditacions

Policia Assistencial

 Atenció a la ciutadania

 Requeriments de la ciutadania

 Recollida de denúncies de la ciutadania

 Accidents laborals

 Atenció a la comunitat portuària

 Patrullatge de proximitat 

Policia Marítima

 Participació en activació i simulacres PAU/PP/PIM 

 Controls marítims d’aigües internes/externes

 Control d'embarcacions properes a la monoboia

 Dispositiu d'esdeveniments propers a la costa

Medi Ambient

 Crema controlada de matolls

 Sediments i /o residus a la làmina d'aigua

 Vessaments a la calçada

 Inundacions en instal·lacions

 Pol·lució de mercaderies

Operatives Portuàries

 Accidents / incidents amb vaixells / vaixells mercaderies perilloses

 Dispositius creuers

 Controls i vigilàncies terrestres i d’instal·lacions

 Incidències ferroviàries

 Control d’entrada de vaixells a la zona portuària

Dispositius Extraordinaris

 Gestió de la seguretat en esdeveniments esportius

 Gestió de la seguretat en esdeveniments culturals

 Gestió de la seguretat en esdeveniments institucionals

Coordinació

 Capitania Marítima

 Guardia Civil i Policia Nacional

 Mossos d'Esquadra 

 Inspectors Generalitat de Pesca i Transports

 Guardia Urbana de Tarragona i Policia Local de Vila-seca

 Bombers parc químic

 Salvament Marítim

 Serveis d'Emergència / ADIF

 Protecció Civil

 Sanitat Exterior

 Concessionaris

Juntes Locals de Seguretat

 Participació en la Junta Local de Seguretat de Tarragona

 Participació en la Junta Local de Seguretat de Salou

 Participació en la Junta Local de Seguretat de Vila-seca

Autorització de Transports Especials

La Policia Portuària manté una estreta i activa vinculació amb el desenvolupament de la seguretat industrial del Port de Tarragona. En aquest aspecte, la Policia gestiona les autoritzacions de transports especials i la seva assistència des de l'entrada al recinte portuari fins al seu destí i viceversa.  Aquesta sol·licitud s'ha de fer amb un mínim de 48 hores d'antelació a l'arribada o sortida del transport.

Sol·licitud de Transports especials

Accediu a l'aplicació web que us permetrà realitzar la sol·licitud de Servei de Transports Especials.
+ info

Control de les activitats de pesca, esportives o d'esbarjo

 

Zones d'aigua de domini públic portuari en què es troben permeses o restringides les activitats de pesca, esportives o d'esbarjo

Descarrega la informació

Darrera modificació 27 de març de 2019

Les limitacions, condicions o autoritzacions a què fa referència aquest document, ho són sense perjudici dels requeriments, requisits o autoritzacions legalment exigibles d’acord amb la normativa que regula cada tipus concret d’activitat, així com dels drets privatius d’ocupació del domini públic portuari que prevaldran sobre les mateixes activitats, i de les limitacions que resultin en matèria de protecció portuaria (ISPS) i d’Infraestructures Critiques.

Les limitacions, condicions o autoritzacions a què fa referència aquest document podran ser exceptuades per a les proves esportives, regates o altres actes col·lectius puntuals en qualsevol zona de les aigües del Port, prèvia autorització expressa de l’Autoritat Portuària de Tarragona i de la Capitania Marítima de Tarragona, i amb acompliment de les condicions i consideracions que es fixin per les mateixes administracions.

 

 

 

Zona A. Aigües d'interiors del Port i pantalà de Repsol

Zona A. Aigües d'interiors del Port i pantalà de Repsol

  Activitats de pesca, esportives o de lleure.

  Activitat esportiva de rem des de la desembocadura del riu Francolí fins al límit marcat pel pont d'encreuament del rack de canonades al moll de la Química. Es podrà superar el referit límit amb una autorització expressa.

Zona B1. Zona de fondeig

Zona B1. Zona de fondeig

  Activitats de pesca, esportives o de lleure.

  Per excepció permesa la navegació d'encreuament ininterrompuda amb embarcacions de propulsió mecànica i amb embarcacions de vela dotades de VHF i sempre que es mantinguin a l'escolta pel canal 16. Durant la travessia s'haurà de respectar una separació no inferior a 50 metres de qualsevol vaixell fondejat o en maniobra, mantenint-se allunyats de la seva derrota i no violentant la maniobra d'aquests vaixells. Les embarcacions de vela no tindran prioritat respecte als vaixells mercants en maniobra.

Zona B2. Zona de trànsit

Zona B2. Zona de trànsit

Comprèn els canals d'accessos a la bocana del port des de l'exterior de les aigües portuàries o des de la zona de fondeig.

  Activitats de pesca, esportives o de lleure.

  Per excepció permesa la navegació d'encreuament ininterrompuda amb embarcacions de propulsió mecànica, motos d'aigua i amb embarcacions de vela dotades de VHF ( a excepció de les motos d'aigua) sempre que es mantinguin a l'escolta pel canal 16 i s'ha d'observar en tots els casos i en la navegació especials condicions de vigilància atès l'elevat tràfic de vaixells mercants en maniobra d'entrada o sortida del port.

  Navegació d'encreuament ininterrompuda amb embarcacions o altres artefactes flotants d'esbarjo, sempre que es trobin acompanyades d'una embarcació a motor de suport dotada de VHF i sempre que la mateixa embarcació es mantingui a l'escolta pel canal 16 i prèviament a l'inici de la navegació per la referida zona s'efectuï un avís pel canal 14 (Pràctics de Tarragona) per a coordinar el pas dels mateixos vaixells.

Zona B2.1. Zona d'exclusió

Zona B2.1. Zona d'exclusió

Comprèn un radi d'uns 560 metres al voltant de la monoboia (3 cables).

  Activitats de pesca, esportives o de lleure i la navegació, de conformitat amb allò que s'estableix en la Resolució de la Capitania Marítima de Tarragona de l'1 de juny de 2001, publicada al BOPT de 21 de juny de 2001.

Zona B3. Zona de tràfic

Zona B3. Zona de tràfic

  Activitats esportives o de lleure, les activitats de pesca no comercial i de pesca comercial exclusivament amb arts menors de tresmall i palangre, sempre que es portin a terme amb una vigilància visual i auditiva efectiva i en condicions de seguretat, sense que obstaculitzin els Canals d’entrada i sortida de vaixells al port comercial i d’embarcacions d’esbarjo al Port Esportiu. .

Zona B4. Zones contingudes d'escullera, platges i roques

Zona B4. Zones contingudes d'escullera, platges i roques

A la zona d'escullera del dic de Llevant i a l'escullera d'abric exterior del port esportiu

  Navegació amb embarcacions a motor o vela i el se fondeig en els 50 primers metres des del punt més alt de l'escullera.

  Utilització com a via d'accés al mar per a qualsevol tipus d'activitat, excepció feta dels passos i instal·lacions autoritzats per l'APT que a aquest fi reuneixin les degudes condicions de seguretat.


A la zona de platges i roques

  A la zona de platges i roques, resultaran aplicables les prohibicions i restriccions, amb els límits i amb les condicions establertes en la legislació de costes i en els Plans d'usos municipals de les platges.

Zona B5. Zona entre l'espigó interior del Port Esportiu i l'escullera de Llevant

Zona B5. Zona entre l'espigó interior del Port Esportiu i l'escullera de Llevant

  Es podrà establir en època estival una franja de boies amb el corresponent canal d'accés.

  Dins del canal d'accés no està permès el fondeig d'embarcacions d'esbarjo.

 • Zona A. Aigües d'interiors del Port i pantalà de Repsol

  Zona A. Aigües d'interiors del Port i pantalà de Repsol

    Activitats de pesca, esportives o de lleure.

    Activitat esportiva de rem des de la desembocadura del riu Francolí fins al límit marcat pel pont d'encreuament del rack de canonades al moll de la Química. Es podrà superar el referit límit amb una autorització expressa.

 • Zona B1. Zona de fondeig

  Zona B1. Zona de fondeig

    Activitats de pesca, esportives o de lleure.

    Per excepció permesa la navegació d'encreuament ininterrompuda amb embarcacions de propulsió mecànica i amb embarcacions de vela dotades de VHF i sempre que es mantinguin a l'escolta pel canal 16. Durant la travessia s'haurà de respectar una separació no inferior a 50 metres de qualsevol vaixell fondejat o en maniobra, mantenint-se allunyats de la seva derrota i no violentant la maniobra d'aquests vaixells. Les embarcacions de vela no tindran prioritat respecte als vaixells mercants en maniobra.

 • Zona B2. Zona de trànsit

  Zona B2. Zona de trànsit

  Comprèn els canals d'accessos a la bocana del port des de l'exterior de les aigües portuàries o des de la zona de fondeig.

    Activitats de pesca, esportives o de lleure.

    Per excepció permesa la navegació d'encreuament ininterrompuda amb embarcacions de propulsió mecànica, motos d'aigua i amb embarcacions de vela dotades de VHF ( a excepció de les motos d'aigua) sempre que es mantinguin a l'escolta pel canal 16 i s'ha d'observar en tots els casos i en la navegació especials condicions de vigilància atès l'elevat tràfic de vaixells mercants en maniobra d'entrada o sortida del port.

    Navegació d'encreuament ininterrompuda amb embarcacions o altres artefactes flotants d'esbarjo, sempre que es trobin acompanyades d'una embarcació a motor de suport dotada de VHF i sempre que la mateixa embarcació es mantingui a l'escolta pel canal 16 i prèviament a l'inici de la navegació per la referida zona s'efectuï un avís pel canal 14 (Pràctics de Tarragona) per a coordinar el pas dels mateixos vaixells.

 • Zona B2.1. Zona d'exclusió

  Zona B2.1. Zona d'exclusió

  Comprèn un radi d'uns 560 metres al voltant de la monoboia (3 cables).

    Activitats de pesca, esportives o de lleure i la navegació, de conformitat amb allò que s'estableix en la Resolució de la Capitania Marítima de Tarragona de l'1 de juny de 2001, publicada al BOPT de 21 de juny de 2001.

 • Zona B3. Zona de tràfic

  Zona B3. Zona de tràfic

    Activitats esportives o de lleure, les activitats de pesca no comercial i de pesca comercial exclusivament amb arts menors de tresmall i palangre, sempre que es portin a terme amb una vigilància visual i auditiva efectiva i en condicions de seguretat, sense que obstaculitzin els Canals d’entrada i sortida de vaixells al port comercial i d’embarcacions d’esbarjo al Port Esportiu. .

 • Zona B4. Zones contingudes d'escullera, platges i roques

  Zona B4. Zones contingudes d'escullera, platges i roques

  A la zona d'escullera del dic de Llevant i a l'escullera d'abric exterior del port esportiu

    Navegació amb embarcacions a motor o vela i el se fondeig en els 50 primers metres des del punt més alt de l'escullera.

    Utilització com a via d'accés al mar per a qualsevol tipus d'activitat, excepció feta dels passos i instal·lacions autoritzats per l'APT que a aquest fi reuneixin les degudes condicions de seguretat.


  A la zona de platges i roques

    A la zona de platges i roques, resultaran aplicables les prohibicions i restriccions, amb els límits i amb les condicions establertes en la legislació de costes i en els Plans d'usos municipals de les platges.

 • Zona B5. Zona entre l'espigó interior del Port Esportiu i l'escullera de Llevant

  Zona B5. Zona entre l'espigó interior del Port Esportiu i l'escullera de Llevant

    Es podrà establir en època estival una franja de boies amb el corresponent canal d'accés.

    Dins del canal d'accés no està permès el fondeig d'embarcacions d'esbarjo.

   

  Resolució sobre la prohibició d'accés de persones als espigons de l'Autoritat Portuària de Tarragona

  Descarrega la resolució

  Normes i condicions per a l'ús d'amarratges i navegació per embarcacions de lleure censades al Serrallo

  Descarrega el document

  Acord Consell d'Administració sobre la "Modificació del primer paràgraf del capítol 5è de les normes i condicions per l'ús d'amarratges per embarcacions de lleure censades al Serrallo"

  Descarrega el document

   

   

  RECURSOS

  EQUIP HUMÀ

   

   

  El Cos de la Policia Portuària el formem una cinquantena de professionals, policials, administratius i tècnics, organitzats jeràrquicament: cap de divisió, responsable, caps de servei, caps d'equip i agents fixos i eventuals.

  Per accedir al cos cal superar les proves d'accés quan aquestes són convocades.

  Tots els membres del cos hem estat formats a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tant en la formació bàsica com en les formacions de promoció. Així mateix, rebem formació continuada en aquells àmbits relacionats amb les funcions i competències específiques que desenvolupem en zona portuària.

   

   

  POLICIA PORTUÀRIA, FENT EQUIP AMB L'OPERATIVA DE CREUERS | 2019

  POLICIA PORTUÀRIA, CAPITAL HUMÀ EL NOSTRE VALOR | 2018

   

   

  MEMÒRIES 

  Més enllà d’un compendi de recursos i de l’activitat realitzada durant cada any, la Memòria de la Policia Portuària esdevé una component molt valuosa i indispensable per la millora de la nostra organització i que permet, de retruc, donar a conèixer l'activitat d'aquest cós. En aquests documents s'hi vinculen els valors organitzatius amb l’estreta relació de la Policia Portuària i les grans línies estratègiques de creixement del nostre Port
  Així mateix, reafirma la voluntat d'aquest cos de treballar per a la nostra comunitat i, alhora, fer extensiva a tots ells de forma transparent i objectiva, tota l’activitat relacionada amb la seguretat, protecció i sostenibilitat del Port, evidenciant el compromís de la Policia Portuària per convertir el Port de Tarragona en un important referent pel món portuari.

   

   

  Propers esdeveniments fires i jornades

  Sense esdeveniments

  Avís de circulació

  Sense esdeveniments

       Oficina de suport

      oficinadesuport@porttarragona.cat

        977 259 450 | Ext. 9301

        900 229 900 Emergències

   

   

       On és la Policia Portuària?

   

  Canals socials
  de la Policia Portuària 

   

       La Policia amb la Comunitat Portuària