Perfil del contractant

En aquest espai trobareu totes les licitacions dels contractes que es celebren a l'Autoritat Portuària de Tarragona, així com de les subhastes públiques convocades.

L'enllaç a 'Plataforma de contractació del sector públic' us ofereix la informació relativa a les nostres licitacions amb la indicació actualitzada de l'estat de cadascuna d'elles.

 

Tota empresa interessada a participar en les licitacions de l'Autoritat Portuària de Tarragona, haurà d'estar registrada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, amb la finalitat d'accedir a les notificacions electròniques remeses per l'òrgan de Contractació. Aquest Registre és gratuït i l'única dada que es requereix és una adreça de correu electrònic.

Accedir a 'Plataforma de Contratación del Sector Público'

Pestanya 'EMPRESAS' opció 'REGISTRARSE'  i seguiu les instruccions.

Per a més informació, pot consultar la Guia de l'operador econòmic

Descarrega

 

 

Licitacions

 

'PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO'

 

Per veure les licitacions de l'APT mitjançant la 'Plataforma de contratación del sector público' seguiu els següents passos:

 Un cop dins la Plataforma, trieu la tercera pestanya 'Licitaciones'

Definiu, amb els desplegables, les opcions de la vostra cerca

Cliqueu sobre el botó 'Buscar'

L'aplicació us mostrarà els registres segons la vostra cerca

 

Plataforma de contractació del sector públic | Licitacions APT

+ info

 

 

Històric de contractes menors a l'APT

+ info

Normativa relacionada amb la contractació de l'APT

D'acord amb l'article 347.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Perfil de Contractant de l'Autoritat Portuària de Tarragona s'integra en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, on es publica la informació relativa a totes les convocatòries de licitacions que celebra l'Entitat, així com els seus resultats.

L'Autoritat Portuària de Tarragona, d'ara endavant APT, aplica els principis generals de contractació prevists en la legislació vigent, donada la seva naturalesa d'Entitat Pública adscrita al Ministeri de Foment. La política de la APT té com a objectiu l'optimització de la relació entre cost, qualitat i prestacions en la contractació de tota classe de béns i serveis, garantint en tot cas els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació.

1. Règim Jurídic d'aplicació als contractes de l'Autoritat Portuària de Tarragona

Amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en aplicació del que es disposa en el seu art. 3, la APT ostenta la consideració de Poder Adjudicador no Administració Pública. A més, es tracta d'una Entitat que opera en l'àmbit de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

Sobre la base de l'anterior, de conformitat amb la Disposició Addicional 8ª punts 2 i 3 de la Llei 9/2017 i amb caràcter general, l'adjudicació dels contractes de la APT que tinguin per objecte alguna de les activitats enumerades en l'àmbit d'aplicació objectiva de la legislació vigent sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, es regirà per aquesta legislació (Llei 31/2007).

Els contractes exclosos de l'aplicació de la legislació vigent sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, que se celebrin en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals per la APT es regiran per les disposicions pertinents de la citada Llei 9/2017 (articles 318 a 320).

2. Publicitat de les licitacions de l'APT

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Butlletí Oficial de l'Estat

Diari Oficial de la Unió Europea

Web de APT

3. Accés dels interessats als procediments de licitació

Les condicions de Contractació de l'APT para cadascuna de les seves licitacions figuren en els seus Plecs de condicions Particulars / Plecs de Clàusules Administratives Particulars. El proveïdor interessat a presentar oferta pot obtenir-los a través de l'enllaç corresponent al Perfil del Contractant.

 

Llei 31 2007, de 30 d' octubre, sobre procediments de contractació als sectors d'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Llei 39/2015, de l'1 d'octubre. RCL 2015/1477. 

Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. Aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Composició de la mesa de contractació

 

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dimecres 5 Mai 2021
Dijous 6 Mai 2021
15:00 - 18:30
III Agrifood International Congress

Us pot interessar

    Contractació i Compres

     contractacio@porttarragona.cat

     977 259 400

     Fax. 977 225 499

SABER-NE MÉS