Operacions i serveis portuaris

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port, dirigides a possibilitar la realització de les operacions associades amb el tràfic marítim, en condicions de seguretat, eficiència, regularitat, continuïtat i no discriminació. Es classifiquen en:

 

Serveis tecniconàutics

 

 

Servei de practicatge

 

És un servei d'assessorament a capitans de vaixells i artefactes flotants, prestat a bord d'aquests, per facilitar la seva entrada i sortida a port i les maniobres nàutiques dins d'aquest i dels límits geogràfics de la zona de practicatge, en condicions de seguretat i en els termes que s'estableixen en la Llei de ports, en el Reglament regulador d'aquest servei i en el Plec de prescripcions particulars.

 

 

Servei de remolc portuari

 

El seu objecte és l'operació nàutica d'ajuda a la maniobra d'un vaixell, denominat remolcat, seguint les instruccions del seu capità, mitjançant l'auxili d'un altre o altres vaixells, denominats remolcadors, que proporcionen la seva força motriu o, si escau, l'acompanyament o la seva posada a disposició dins dels límits de les aigües incloses a la zona de servei del port.

 

 

Servei d'amarrada i desamarrada

 

El seu objecte és recollir les amarres d'un vaixell, portar-les i fixar-les als elements disposats en els molls o atracadors per a aquesta finalitat, seguint les instruccions del capità del vaixell, en el sector d'amarratge designat per l'Autoritat Portuària, i en l'ordre i amb la disposició convenient per facilitar les operacions d'atracada, desamarrada i desatracada. S'entén per servei de desamarrada aquell l'objecte del qual és el de deixar anar les amarres d'un vaixell dels elements de fixació als quals està amarrat seguint la seqüència i instruccions del capità i sense afectar a les condicions d'amarrada dels vaixells contigus.

 

Serveis al passatge

 

 

Servei d'embarcament i desembarcament de passatgers

 

Inclou l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per a l'accés dels passatgers des de l'estació marítima o el moll als vaixells de passatge i viceversa.

 

 

Servei de càrrega i descàrrega d'equipatges de passatgers

 

Comprèn l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per a la recepció dels equipatges en terra, la seva identificació i trasllat a bord del vaixell i la seva col·locació en el lloc o llocs que s'estableixin, així com per a la recollida dels equipatges a bord del vaixell des del lloc o llocs que s'estableixin, el seu trasllat a terra i el seu lliurament a cadascun dels passatgers.

Serveis MARPOL

 

 

Servei de recollida de deixalles generades pels vaixells / MARPOL

 

Preveu la recepció de les deixalles i residus dels annexos I, IV, V o VI del Conveni MARPOL 73/78.

En aquest servei s'inclou la recollida de deixalles generades pels vaixells, el seu trasllat a una instal·lació de tractament autoritzada per l'Administració competent, i, si escau, el seu emmagatzematge, classificació i tractament previ a la zona autoritzada per les autoritats competents.

Operacions MARPOL

Més informació sobre el Sistema de Pla de Recepció i Manipulació de Rebutjos Generats per vaixells i Residus de Càrrega del Port de Tarragona.
+ info

Serveis de manipulació de mercaderies

  

Servei de manipulació de mercaderies

 

Consisteix en la càrrega, estiba, descàrrega, desestiba, trànsit marítim i el transbord de mercaderies. Es consideren integrades en aquest servei portuari les activitats de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbord de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que permetin la seva transferència entre vaixells, o entre aquests i terra o altres mitjans de transport. Per tenir la consideració d'activitats incloses en aquest servei, hauran de realitzar-se íntegrament dins de la zona de servei del port i guardar connexió directa i immediata amb una concreta operació de càrrega, descàrrega o transbord d'un vaixell determinat.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ OPERACIONS I SERVEIS PORTUARIS

 

 

 

Documentació relacionada

PLECS REGULADORS

  • Prescripcions Particulars - SERVEI AMARRATGE I DESAMARRATGE DEL VAIXELLS

  • Prescripciones Particulares [BOE] - SERVICIO RECEPCIÓN DESECHOS GENERADOS POR LOS BARCOS

  • Prescripciones Particulares - SERVICIOS DE RECEPCIÓN DESECHOS DE LOS BARCOS

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE REMOLQUE

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE PRACTICATGE

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE PASAJE

  • EPPE Resolution. PORT STEVEDORE SERVICE

  • Correcció Errors Prescripcions Particulars [BOE - Aprovació Consell APT] - SERVEI RECEPCIÓ REBUTJOS GENERATS PELS VAIXELLS

  • Correcció Errors Prescripcions Particulars [Aprovació Consell APT] - REBUTJOS GENERATS PER VAIXELLS

  • ACORD D'ADJUDICACIÓ PER PRESTAR EL SERVEI PORTUARI DE PRACTICATGE AL PORT DE TARRAGONA

 

SEGUIU NAVEGANT - INFORMACIÓ RELACIONADA

SERVEIS PORTUARIS

 

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port i relacionades amb les operacions associades amb el tràfic marítim.

Anar a Serveis Portuàris

 

SOL·LICITUD DE SERVEIS 

Disposem de diverses eines per sol·licitar o comunicar formalment els serveis necessaris per al vaixell, mercaderia, o passatge durant la vostra estada en el nostre Port.

Anar a Sol·licitud de Serveis

 

SERVEIS COMERCIALS

Accediu als plecs de condicions i models de sol·licituds per a la realització d'aquestes activitats.

Anar a Serveis Comercials

 

DOMINI PÚBLIC

En aquest espai es descriuen i detallen les activitats en relació amb el domini públic portuari.

Anar a Domini Públic

 

TAXES I TARIFES

Consulteu els documents i normatives relacionades amb les liquidacions, cobrament i pagament de les activitats i gestions portuàries.

Anar a Taxes i Tarifes

 

COMUNITAT PORTUÀRIA 

Coneixeu les empreses que estan desenvolupant serveis portuaris i/o altres funcions relacionades amb les diverses activitats portuàries, degudament classificades.

Anar a Comunitat Portuària

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

 

On som?

 

 

 

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.