Operacions i serveis portuaris

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port, dirigides a possibilitar la realització de les operacions associades amb el tràfic marítim, en condicions de seguretat, eficiència, regularitat, continuïtat i no discriminació. Es classifiquen en:

 

Serveis tecniconàutics

 

 

Servei de practicatge

 

És un servei d'assessorament a capitans de vaixells i artefactes flotants, prestat a bord d'aquests, per facilitar la seva entrada i sortida a port i les maniobres nàutiques dins d'aquest i dels límits geogràfics de la zona de practicatge, en condicions de seguretat i en els termes que s'estableixen en la Llei de ports, en el Reglament regulador d'aquest servei i en el Plec de prescripcions particulars.

 

 

Servei de remolc portuari

 

El seu objecte és l'operació nàutica d'ajuda a la maniobra d'un vaixell, denominat remolcat, seguint les instruccions del seu capità, mitjançant l'auxili d'un altre o altres vaixells, denominats remolcadors, que proporcionen la seva força motriu o, si escau, l'acompanyament o la seva posada a disposició dins dels límits de les aigües incloses a la zona de servei del port.

 

 

Servei d'amarrada i desamarrada

 

El seu objecte és recollir les amarres d'un vaixell, portar-les i fixar-les als elements disposats en els molls o atracadors per a aquesta finalitat, seguint les instruccions del capità del vaixell, en el sector d'amarratge designat per l'Autoritat Portuària, i en l'ordre i amb la disposició convenient per facilitar les operacions d'atracada, desamarrada i desatracada. S'entén per servei de desamarrada aquell l'objecte del qual és el de deixar anar les amarres d'un vaixell dels elements de fixació als quals està amarrat seguint la seqüència i instruccions del capità i sense afectar a les condicions d'amarrada dels vaixells contigus.

 

Serveis al passatge

 

 

Servei d'embarcament i desembarcament de passatgers

 

Inclou l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per a l'accés dels passatgers des de l'estació marítima o el moll als vaixells de passatge i viceversa.

 

 

Servei de càrrega i descàrrega d'equipatges de passatgers

 

Comprèn l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per a la recepció dels equipatges en terra, la seva identificació i trasllat a bord del vaixell i la seva col·locació en el lloc o llocs que s'estableixin, així com per a la recollida dels equipatges a bord del vaixell des del lloc o llocs que s'estableixin, el seu trasllat a terra i el seu lliurament a cadascun dels passatgers.

Serveis MARPOL

 

 

Servei de recollida de deixalles generades pels vaixells / MARPOL

 

Preveu la recepció de les deixalles i residus dels annexos I, IV, V o VI del Conveni MARPOL 73/78.

En aquest servei s'inclou la recollida de deixalles generades pels vaixells, el seu trasllat a una instal·lació de tractament autoritzada per l'Administració competent, i, si escau, el seu emmagatzematge, classificació i tractament previ a la zona autoritzada per les autoritats competents.

Operacions MARPOL

Més informació sobre el Sistema de Pla de Recepció i Manipulació de Rebutjos Generats per vaixells i Residus de Càrrega del Port de Tarragona.
+ info

Serveis de manipulació de mercaderies

  

Servei de manipulació de mercaderies

 

Consisteix en la càrrega, estiba, descàrrega, desestiba, trànsit marítim i el transbord de mercaderies. Es consideren integrades en aquest servei portuari les activitats de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbord de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que permetin la seva transferència entre vaixells, o entre aquests i terra o altres mitjans de transport. Per tenir la consideració d'activitats incloses en aquest servei, hauran de realitzar-se íntegrament dins de la zona de servei del port i guardar connexió directa i immediata amb una concreta operació de càrrega, descàrrega o transbord d'un vaixell determinat.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ OPERACIONS I SERVEIS PORTUARIS

 

 

 

Documentació relacionada

PLECS REGULADORS

  • Prescripciones Particulares [BOE] - SERVICIO RECEPCIÓN DESECHOS GENERADOS POR LOS BARCOS

  • Prescripciones Particulares - SERVICIOS DE RECEPCIÓN DESECHOS DE LOS BARCOS

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE REMOLQUE

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE PRACTICATGE

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE PASAJE

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO AMARRE Y DESAMARRE DEL BARCOS

  • EPPE Resolution. PORT STEVEDORE SERVICE

  • Correcció Errors Prescripcions Particulars [BOE - Aprovació Consell APT] - SERVEI RECEPCIÓ REBUTJOS GENERATS PELS VAIXELLS

  • Correcció Errors Prescripcions Particulars [Aprovació Consell APT] - REBUTJOS GENERATS PER VAIXELLS

  • ACORD D'ADJUDICACIÓ PER PRESTAR EL SERVEI PORTUARI DE PRACTICATGE AL PORT DE TARRAGONA

 

SEGUIU NAVEGANT - INFORMACIÓ RELACIONADA

SERVEIS PORTUARIS

 

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port i relacionades amb les operacions associades amb el tràfic marítim.

Anar a Serveis Portuaris

 

SOL·LICITUD DE SERVEIS 

Disposem de diverses eines per sol·licitar o comunicar formalment els serveis necessaris per al vaixell, mercaderia, o passatge durant la vostra estada en el nostre Port.

Anar a Sol·licitud de Serveis

 

SERVEIS COMERCIALS

Accediu als plecs de condicions i models de sol·licituds per a la realització d'aquestes activitats.

Anar a Serveis Comercials

 

DOMINI PÚBLIC

En aquest espai es descriuen i detallen les activitats en relació amb el domini públic portuari.

Anar a Domini Públic

 

TAXES I TARIFES

Consulteu els documents i normatives relacionades amb les liquidacions, cobrament i pagament de les activitats i gestions portuàries.

Anar a Taxes i Tarifes

 

COMUNITAT PORTUÀRIA 

Coneixeu les empreses que estan desenvolupant serveis portuaris i/o altres funcions relacionades amb les diverses activitats portuàries, degudament classificades.

Anar a Comunitat Portuària

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dimecres 5 Mai 2021
Dijous 6 Mai 2021
15:00 - 18:30
III Agrifood International Congress

 

On som?