Atrás

Ferrocarril

EL PORT DE TARRAGONA COM A ADMINISTRADOR FERROVIARI 

 

PUNTS DE CONNEXIÓ 
 

La Xarxa Ferroviària d'Interès General (RFIG) del Port de Tarragona, gestionada per l'Autoritat Portuària de Tarragona com a administrador ferroviari, disposa de dos punts de connexió física amb la RFIG administrada per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF):

Connexió 1: al centre de la fuita 56/62, coincident amb el PK 274/468 de la línia 210 de Miraflores a Tarragona

Connexió 2: a 18,544 metres abans del senyal SP, al costat del Port.

 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ
 

Els punts de connexió funcional que delimiten l'àmbit d'actuació del Responsable de Circulació de Tarragona d'ADIF i del Responsable de Circulació del Port, es troben en:

Connexió 1: senyal 2745.

Connexió 2: senyal SP.

A través dels indicats punts d'accés es facilita el transport ferroviari a les diferents terminals del recinte portuari, tant les situades a la zona de ribera com les existents en els molls adossats al Dic de Llevant.
A la zona de servei del port es troben entre altres infraestructures la xarxa viària amb els seus accessos i es disposen les instal·lacions de seguretat, senyalització.
Per a la gestió de les operacions a la xarxa ferroviària interior del Port es disposa de les figures del Responsable de circulació i de l'Auxiliar de circulació, ambdues mitjançant acord comercial amb l'ADIF.

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB EL CONVENI DE CONNEXIÓ

 

A l'octubre de 2011 l'Autoritat Portuària va signar juntament amb l'ADIF i Ports de l'Estat el Conveni de connexió de les infraestructures ferroviàries del Port de Tarragona amb la xarxa ferroviària d'interès general administrada per l'ADIF. Constituint-se la Comissió de seguiment del Conveni al febrer de 2012. Així mateix, en compliment del citat Conveni, la Llei del Sector Ferroviari i legislació concordant l'Autoritat Portuària de Tarragona ha elaborat, entre una altra, la següent documentació:

 Sistema de gestió de la seguretat de la circulació (SGS)

Informació sobre la xarxa ferroviària (IRF)

Descarrega IRF

Informació relativa a la xarxa ferroviària (vies i desviaments) del Port de Tarragona

Descarrega plànol

Llibre de normes de circulació (LNCFP)

Descarrega LNCFP

 

 

 

 

EL FERROCARRIL I LA INTERMODALITAT 

El Port de Tarragona fa una aposta clara per la intermodalitat per tal d'optimitzar la cadena logística i poder oferir un millor servei als seus clients, tant des del punt de vista econòmic com en sostenibilitat.

Intermodalitat

 
+ info

 

 

SEGUIU NAVEGANT - INFORMACIÓ RELACIONADA

SERVEIS PORTUARIS

 

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port i relacionades amb les operacions associades amb el tràfic marítim.

Anar a Serveis Portuàris

 

SOL·LICITUD DE SERVEIS 

Disposem de diverses eines per sol·licitar o comunicar formalment els serveis necessaris per al vaixell, mercaderia, o passatge durant la vostra estada en el nostre Port.

Anar a Sol·licitud de Serveis

 

SERVEIS COMERCIALS

Accediu als plecs de condicions i models de sol·licituds per a la realització d'aquestes activitats.

Anar a Serveis Comercials

 

DOMINI PÚBLIC

En aquest espai es descriuen i detallen les activitats en relació amb el domini públic portuari.

Anar a Domini Públic

 

TAXES I TARIFES

Consulteu els documents i normatives relacionades amb les liquidacions, cobrament i pagament de les activitats i gestions portuàries.

Anar a Taxes i Tarifes

 

COMUNITAT PORTUÀRIA 

Coneixeu les empreses que estan desenvolupant serveis portuaris i/o altres funcions relacionades amb les diverses activitats portuàries, degudament classificades.

Anar a Comunitat Portuària

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.