SASEMAR coordinarà les emergències marines en el Port de Tarragona

SASEMAR coordinarà les emergències marines en el Port de Tarragona
23 Mar
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Realitzarà el control de trànsit marítim portuari i la coordinació i actuació en emergències per contaminació marina

El passat dia 17 de març es va signar contracte de serveis entre l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) per a la prestació de servei general d'ordenació, coordinació i control de trànsit portuari marítim i per a la realització de labors de coordinació i actuació en emergències ocasionades per contaminació marina en el port de Tarragona.

El contracte subscrit es troba adaptat a l'Acord Marc de col·laboració de data 12 de maig de 2022 subscrit entre SASEMAR i l'organisme públic Ports de l'Estat amb la finalitat d'homogeneïtzar les condicions de la contractació entre Autoritats Portuàries i SASEMAR per a la prestació d'aquest servei general.

El contracte actual, que tindrà una durada de 4 anys i possibilitat de 2 pròrrogues té com a objecte la prestació per SASEMAR, per compte del Port de Tarragona, del servei general d'ordenació, coordinació i control de trànsit marítim portuari i la realització de tasques de coordinació i actuació en emergències per contaminació marina. El valor del contracte ascendeix a 300.000 euros/any segons l'especificat per a ports del Grup II.

SASEMAR

La missió de SASEMAR està específicament establerta en l'article 268 del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant (aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre de 2011), que fixa com a fi de la Societat la prestació de serveis de: salvament de la vida humana en la mar; prevenció i lluita contra la contaminació del medi marí; prestació dels serveis de seguiment i ajuda al trànsit marítim, de seguretat marítima i la navegació; remolc i embarcacions auxiliars; a més d'aquells complementaris dels anteriors.

Tots aquests serveis tenen com a finalitat la protecció de la vida humana en la mar, i també la protecció de la vida marina animal i vegetal, i això pot resumir-se en una frase que defineix la raó de ser i identifica, de manera breu i fàcilment recordable, el servei públic prestat: protegir la vida en la mar.

L'Estat disposa d'un perímetre costaner de prop de 8.000 quilòmetres i l'àrea de responsabilitat de salvament espanyola s'estén sobre una superfície marina d'un milió i mig de quilòmetres quadrats, la qual cosa equival a tres vegades el territori nacional. Aquesta superfície total se subdivideix al seu torn en 4 zones: Atlàntic, Estret, Mediterrani i Canàries. Salvament Marítim manté estretes relacions de cooperació i coordinació amb els serveis de salvament dels països veïns.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona