SASEMAR coordinarà les emergències marines en el Port de Tarragona

SASEMAR coordinarà les emergències marines en el Port de Tarragona
23 Mar
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Realitzarà el control de trànsit marítim portuari i la coordinació i actuació en emergències per contaminació marina

El passat dia 17 de març es va signar contracte de serveis entre l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) per a la prestació de servei general d'ordenació, coordinació i control de trànsit portuari marítim i per a la realització de labors de coordinació i actuació en emergències ocasionades per contaminació marina en el port de Tarragona.

El contracte subscrit es troba adaptat a l'Acord Marc de col·laboració de data 12 de maig de 2022 subscrit entre SASEMAR i l'organisme públic Ports de l'Estat amb la finalitat d'homogeneïtzar les condicions de la contractació entre Autoritats Portuàries i SASEMAR per a la prestació d'aquest servei general.

El contracte actual, que tindrà una durada de 4 anys i possibilitat de 2 pròrrogues té com a objecte la prestació per SASEMAR, per compte del Port de Tarragona, del servei general d'ordenació, coordinació i control de trànsit marítim portuari i la realització de tasques de coordinació i actuació en emergències per contaminació marina. El valor del contracte ascendeix a 300.000 euros/any segons l'especificat per a ports del Grup II.

SASEMAR

La missió de SASEMAR està específicament establerta en l'article 268 del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant (aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre de 2011), que fixa com a fi de la Societat la prestació de serveis de: salvament de la vida humana en la mar; prevenció i lluita contra la contaminació del medi marí; prestació dels serveis de seguiment i ajuda al trànsit marítim, de seguretat marítima i la navegació; remolc i embarcacions auxiliars; a més d'aquells complementaris dels anteriors.

Tots aquests serveis tenen com a finalitat la protecció de la vida humana en la mar, i també la protecció de la vida marina animal i vegetal, i això pot resumir-se en una frase que defineix la raó de ser i identifica, de manera breu i fàcilment recordable, el servei públic prestat: protegir la vida en la mar.

L'Estat disposa d'un perímetre costaner de prop de 8.000 quilòmetres i l'àrea de responsabilitat de salvament espanyola s'estén sobre una superfície marina d'un milió i mig de quilòmetres quadrats, la qual cosa equival a tres vegades el territori nacional. Aquesta superfície total se subdivideix al seu torn en 4 zones: Atlàntic, Estret, Mediterrani i Canàries. Salvament Marítim manté estretes relacions de cooperació i coordinació amb els serveis de salvament dels països veïns.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona