Atrás

 

Taxes i tarifes any 2021 Descarrega

Bonificacions per a tràfics 2021 Descarrega

Més documentació sobre tarifes portuàries

 

Normativa d'aplicació

 

TAXES I TARIFES

 

 Llei 6/2018 de pressupostos generals de l'Estat

Descarrega BOE

Amb data 3 de juliol de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), núm. 161, la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 de 4 de juliol, i va entrar en vigor amb data 1 de gener de 2018. Del seu articulat, cal destacar:

 
 L’article 90. Bonificacions aplicables als ports d’interès general i que figuren a l’Annex XII.
 
 L’article 91. Coeficients correctors aplicables a les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia per a l’any 2018:
  Taxa del vaixell: 1,00
  Taxa de la mercaderia: 1,00
  Taxa de passatge: 0,70
 
 L’article 93. Manté les quanties bàsiques a la taxa del vaixell, del passatge, de les embarcacions esportives i d’esbarjo, de la zona de trànsit i la tarifa pel servei de recepció de deixalles dels vaixells. Manté, així mateix, els valors dels terrenys i de les aigües del port, les quotes íntegres de la taxa d’ocupació, els tipus de gravamen de la taxa d’activitat i les quanties bàsiques de la taxa d’ajudes a la navegació.
 
L'article 217. Modifica la quantia bàsica a la taxa de la mercaderia que queda fixada en 2.65€.
 
 
 
 
 
 

 

 Reial decret legislatiu 2/2011

Descarrega RDL

Atès l’article 161 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servei de senyalització marítima. Les taxes portuàries són les següents:

Taxa d’ocupació (art. 173 a 182)
 
Taxa d’activitat  (art. 183 a 192)
 
Taxes d’utilització de les instal·lacions portuàries (art. 193 a 245)
 
 Taxa del vaixell (T-1)
 Taxa del passatge (T-2)
 Taxa de la mercaderia (T-3)
 Taxa de la pesca fresca (T-4)
 Taxa de les embarcacions esportives i d’esbarjo (T-5)
 Taxa per utilització especial de la zona de trànsit (T-6)
 
Taxa d'ajudes a la navegació
 
 

Altres ingressos de caràcter públic

Tarifes pel servei de recepció de deixalles generades per vaixells (art. 132)

 

Ingressos de caràcter privat

Tarifes per serveis comercials (art. 246 a 250)

Subministrament d’aigua
Subministrament d’electricitat
Servei de bàscules

 

Aprovació tarifa de circulació de vehicles de transports especials pel recinte portuari

Descarrega

Aprovació tarifa per servei de grua per retirada de vehicle

 

 

 

Domini Públic

L'Autoritat Portuària gestiona a través de la Direcció de Domini Públic i Protecció Portuària, l'espai portuari per a usos públics o privats, mitjançant l'atorgament d'autoritzacions o concessions que habiliten per a l'ocupació i per a l'explotació de les activitats que estiguin previstes en el marc dels usos i activitats normativament establertes.

A més a més, gestionem les autoritzacions per a la prestació dels serveis comercials dins del recinte portuari.

 

Ocupació de domini públic

L'ocupació del domini públic portuari, de conformitat amb l'establert en la secció 2a del capítol III del Títol V del Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la marina mercant, pot tramitar-se a través d'una autorització o concessió.

​ L'ocupació a través d'una AUTORITZACIÓ no podrà ser superior a un periode de 3 anys, incloses les pròrrogues, amb béns mobles o instal·lacions desmuntables.

L'ocupació a través d'una CONCESSIÓ, serà per un període de més de 3 anys fins a un màxim de 50 anys, amb obres o instal·lacions no desmuntables.

 

 

 

Espais i infraestructures portuàries

Correspon a l'Autoritat Portuària la previsió i gestió d'espais i infraestructures portuàries bàsiques, promovent l'activitat econòmica en el port.

La gestió de les infraestructures i del domini públic portuari es realitzarà amb criteris de rendibilitat i eficiència.

Podeu consultar el llistat d'ocupacions al Port de Tarragona visitant l'aplicació publicada en aquest apartat.

 

 

Normativa

 

Text refòs de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant (RDL 2/2011). Domini Públic Portuari

Descarrega

ORDEN FOM/938/2008, de 27 de març, que aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions en el domini públic portuari estatal.

Descarrega

Instrucció 1/2016 sobre la sortida de materials, productes i mercaderies comunitàries del Port de Tarragona, quan aquesta sortida no estigui emparada per altra documentació duanera específica.

Destinataris

Autoritat Portuària de Tarragona, per al seu coneixement i difusió entre els membres de la comunitat portuària

Resguard Fiscal en el Port de Tarragona

Col·legi d'Agents de Duanes

Associacions de transitaris i transportistes

Associació de consignataris

Descarrega Sol·licituds a l'autoritat duanera no contemplada en altres procediments

 

 

REGISTRE

Les persones interessades han de presentar la documentació requerida al registre de les oficines de l'Autoritat Portuària per iniciar el procediment adient. L’horari del servei per a registrar documents a l’APT és de 9 a 14 hores.

Registre

Més informació sobre el registre de l'Autoritat Portuària.
+ info

 

 MOLL DE LA QUÍMICA

 

 

L'ampliació del moll de la Química reforça el posicionament del Port de Tarragona com a hub a la Mediterrània per a la producció, l'emmagatzematge i la distribució de productes petroquímics.

 

Amb l'objectiu de doblar la capacitat actual d'emmagatzematge de líquids a granel, passant d'uns 800.000 m³ a uns 1,5 milions, el Port de Tarragona tindrà una de les ofertes d'emmagatzematge més àmplia del mercat mediterrani amb una extensa gamma de productes i serveis de valor afegit de primer nivell com el transhipment Berth to Berth.

 

La nostra situació al sud d'Europa i les nostres infraestructures avançades ens permeten respondre a qualsevol necessitat logística amb una distribució eficient de tot tipus de productes petroquímics per vaixells, tren, camió o canonades.

 

El Port de Tarragona, junt amb l'AEQT -que aglutina totes les empreses del sector-, liderem el clúster químic ChemMed; que ens aporta  una major projecció internacional, i augmenta la competitivitat internacional del pol industrial de Tarragona, posicionant-lo com el clúster més gran i destacable del sud d'Europa

 

 

 

DRAGA
2.840.000 m³

SUPERFÍCIE AMPLIADA
18 ha

SUPERFÍCIE TOTAL
36 ha

CALAT OPERATIU
15,1 metres

LÍNIA D'ATRACADA AMPLIADA
1.200 metres 

LÍNIA D'ATRACADA TOTAL
1.600 metres 

 El sector està integrat per múltiples i heterogènies activitats que s'agrupen en tres grans àmbits: la química bàsica (aprofitament i fabricació de matèries primeres), la química de la salut (protecció humana, animal o vegetal), i la química per a la indústria i el consum final (productes propers al/la consumidor/a final). En termes de producció, l'activitat química a Catalunya l'encapçala la química bàsica, amb un pes específic dins del conjunt, sense incloure la indústria farmacèutica. Segueixen, per ordre d'importància, l'àmbit químic destinat al consum final, i, finalment, la química per a la indústria i l'agroquímica.

 

La indústria química es troba en un procés de transformació en el qual àrees com els nous materials, la nanotecnologia, la biotecnologia i la química verda estan adquirint una importància significativa. 
Tenim un posicionament òptim per al desenvolupament innovador de nous productes respecte als nous competidors. Els principals camps que poden proporcionar un avantatge competitiu respecte als països emergents són la biotecnologia, la tecnologia de materials i l'enginyeria de processos. 

 

En definitiva, Tarragona és una bona àrea per implantar qualsevol activitat relacionada amb la química de la salut humana, animal i vegetal ja que comptem amb superfície lliure disponible als polígons químics més importants del sud d'Europa i amb les matèries primeres necessàries per a aquestes activitats, que es troben emmagatzemades al Port de Tarragona.

ALTRES CARACTERÍSTIQUES

 

 

 Rack perimetral connectat a rack Dixquímics

 

 

 Defenses tipus escut

 

 

 Amarratge de seguretat GER

 

 

 Il·luminació perimetral

 

 

 Estació intermodal per líquids a granel

 

 

 Seguretat i sostenibilitat com a prioritats

 

 

Moll de la Química

Descarrega tríptic

 

 

Contacte

 Departament Comercial i Desenvolupament de Negoci

 

 Camille Marty

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 +34 977 259 400 | Ext. 1323

 

 

Tràfic de líquids

 El Port de Tarragona es reafirma com la porta del Mediterrani que apropa la potent indústria química de Tarragona a la resta del món.  
+ info
    

Inversió ChemMed

  ChemMed Tarragona disposa de 350 hectàrees de terreny disponible per a noves inversions. 
+ info
 

Intermodalitat

  Entenem la intermodalitat com la pedra angular d'una oferta logística eficient i competitiva
+ info
 

 

El Port de Tarragona: connexió amb 60 països

El Port de Tarragona manté línia amb 60 països, a través de les línies marítimes regulars que té establertes amb ports de tot el món. Aquestes línies establertes fan possible que des del Port de Tarragona una mercaderia pugui arribar a qualsevol lloc del món.

El Port de Tarragona, conscient de la necessitat de les empreses del territori de projectar-se cap a l'exterior, ha fet una aposta per dotar-se de les instal·lacions adaptades a les necessitats que demanden els nous tràfics. L'estratègia focalitza en la logística de serveis integrals per a tot tipus de mercaderies, cap a qualsevol destinació. I és que les empreses de l'àrea d'influència del Port de Tarragona, estratègicament posicionades dins de l'arc mediterrani, no poden desaprofitar l'oportunitat d'obrir-se a nous mercats.

 

 

 Ampliant les connexions

Al Port de Tarragona treballem intensament per ampliar les connexions a escala internacional en benefici del teixit empresarial i industrial del país.

 

 

Vincles amb els grans centres productius

Les nostres accions comercials  se centren, en establir i enfortir vincles, sobretot amb les àrees geogràfiques on es localitzen els grans centres productius.

 

 

 

 

Cercador de Línies Regulars

Port estratègic en el tràfic de productes energètics

El moviment de minerals suposa un volum molt important per al Port de Tarragona: 4 milions de tones anuals es distribueixen a través de les nostres instal·lacions. En aquest grup de mercaderies, el carbó i el coc de petroli representen gairebé el 82% del total.

De la resta de minerals, la sal mineral comuna i el fosfat són els més destacats.

La importació de carbó va adreçada a la producció d'energia elèctrica i està destinat a les centrals tèrmiques d'Andorra (Terol), Alcúdia (Mallorca) i l'illa de Còrsega.

Pel que fa referència  a la resta de minerals, la majoria d'importació, són matèries primeres que seran utilitzades en processos industrials d'empreses del hinterland proper al Port.

 

SÒLIDS A GRANEL ENERGÈTICS

CARBÓ

COC DE PETROLI

 MINERALS

 FOSFATS

 MINERALS FÈRRICS

 POTASSES I SALS

 CONGLOMERANTS

 CLÍNQUERS

 CIMENT

 

 

La major terminal de carbó de la Mediterrània

Per a la manipulació d'aquestes càrregues, les diferents terminals i instal·lacions del nostre Port estan dotades de maquinària especialitzada com ara grues d'alt rendiment, cintes de càrrega i descàrrega, apiladores

Així mateix, disposem d'àmplies esplanades per al seu emmagatzematge i instal·lacions ferroviàries per al seu transport terrestre que fan possible una proposta eficient d'intermodalitat.

 

 Infraestructures habilitades per a rebre vaixells de gran tonatge tipus Capsize

 

Grues pont per a càrrega pesada d'una productivitat de 3.200 tones/hora

 

 Instal·lacions per a la classificació del carbó i el coc de petroli

 

 Més de 3 quilòmetres de cintes transportadores 

 

  10 grues de pòrtic mòbils

 

  18,5 metres de calat

 

 

Treballant per la sostenibilitat

El Port de Tarragona disposa de protocols que estableixen que el moviment d'aquestes mercaderies es faci amb el màxim respecte al medi ambient.

Qualsevol millora ambiental implica una reducció dels impactes que unes activitats tenen sobre altres, amb la qual cosa s'aconsegueix una millor qualitat de servei i, a la vegada, millora la fiabilitat i costos operatius

En aquest sentit, el Port de Tarragona aposta per utilitzar els coneixements tècnics  al seu abast, i la seva experiència en  sostenibilitat, amb la finalitat de desenvolupar eines que consolidin una logística més eficient en l’ús dels recursos.

 

BONES PRÀCTIQUES

La Guia de bones pràctiques en la manipulació de sòlids a granel al Port de Tarragona, que serveix de base per a la implantació d'un sistema normatiu i logístic que permet augmentar els nivells de sostenibilitat en el desenvolupament  d'aquests tràfics. 

 

CONTROL POL·LUCIÓ

A escala estructural, totes les nostres instal·lacions disposen de sistemes de control de pol·lució ambiental per reg, que ruixen una dissolució de substàncies conglomerants -les quals eviten la dispersió dels materials i filtres-, activant-se en funció de les  condicions meteorològiques.

També disposem d'un sistema de rentatge exterior per a combois, pioner a tot Espanya. L’estructura, ideada i desenvolupada per l'Autoritat Portuària de Tarragona, està pensada com un túnel de rentatge per als ferrocarrils que transportin carbó. Aquest sistema permetria eliminar els possibles sediments de carbó i pols acumulats a l'exterior dels vagons durant el procés de càrrega, minimitzant  l'impacte ambiental. 

 

 

LÍNIA D'ATRACADA
2.000 metres

CALAT MÀXIM
18,5 metres

ÀREA TERRESTRE
170.000 m3

EMMAGATZEMATGE 
900.000 t

DESCÀRREGA
3.200 t/hora

 

MOVIMENT
+1.000 trens/any

TRÀFIC ANUAL
5 M tones

DOCUMENT D'AIXECAMENT
SENSE PAPERS

 

Intermodalitat

  El moviment de mercaderies al Port de Tarragona va acompanyat d'una estratègia d'intermodalitat i logística eficient.
+ info

ZONES PER A L'OPERATIVA D'AQUEST TRÀFIC
 

Mapa Port Tarragona

Descarrega

 

 

 

Amb qui treballem?

 EUROPORTS IBÉRICA TPS, SL

 

GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, SL

 

 ERSHIP, SA

 

 CEMEX ESPAÑA, SLU

 

 BERGÉ

 

 NOATUM TERMINAL TARRAGONA, SA

 

 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS

 

Avda. Pla de la Estación, s/n - Santa Margarida i els Monjos
08730 BARCELONA

 

 

 

 

Tríptic comercial

Descarrega tríptic

 

 

Contacte

 Departament Comercial i Desenvolupament de Negoci

 Pedro Bernal

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 +34 977 259 400 | Ext. 1329

 

Galeria d'Imatges 

 

Comunitat Portuària 

 

Des d'aquesta secció trobareu la informació de contacte de les diferents empreses que operen al Port de Tarragona.

Hi apareixen les empreses que tenen relació amb els serveis portuaris, els serveis comercials, o les que, per motius diversos, tenen una relació i vinculació a l'activitat del Port de Tarragona.

Finalment també us mostrem el procediment per publicar les dades de la vostra empresa, sempre que sigui adient a les condicions anteriorment descrites.

 

LLISTES D'EMPRESES

Directori d'empreses

A continuació podeu trobar la informació de contacte de les empreses que operen al Port de Tarragona i que formen la comunitat portuària.

 

 

 Què fer per publicar les dades de la vostra empresa?

1) Cens d'empreses de l'APT

La vostra empresa ha de tenir una relació directa amb l'operativa habitual del Port de Tarragona i estar donada d'alta al cens d'empreses de serveis de l'Autoritat Portuària de Tarragona.
 

2) Formulari de petició

Heu de descarregar el formulari de petició de publicació de dades corporatives i emplenar-lo. El formulari ha d'anar degudament emplenat, segellat i signat pel responsable de l'empresa sol·licitant.
 

3) Entrar el formulari al registre de l'APT

 Heu de presentar-lo en persona a les oficines de l'Autoritat Portuària de Tarragona, on començarà la seva tramitació.
 

Formulari per publicar les dades al web del Port de Tarragona

Descarrega

Registre de l'APT

Vegeu els horaris i altres informacions.
+ info
 

 

El Port líder del sud d'Europa en el sector químic  

 

 

El Port de Tarragona, amb infraestructures i calats de primer nivell, dóna suport a la indústria local i es posiciona com a hub a la Mediterrània per a l'emmagatzematge i la distribució de productes petroquímics.

El Port de Tarragona ofereix un servei d'emmagatzematge diversificat. En primer lloc, la inversió desenvolupada en el moll de la Química, ha permès doblar la superfície del Port dedicada a l'emmagatzematge de líquids a granel. Actualment l'extensió d'aquesta esplanada ha crescut de les 18 ha, fins a les 36 ha, i ens permet oferir una oportunitat de creixement a les terminals independents d'emmagatzematge líquid.  

En segon lloc, les nostres instal·lacions poden emmagatzemar gran varietat de productes líquids amb totes les garanties de seguretat, independentment de si són petrolis, hidrocarburs, petroquímics, químics o altres mercaderies perilloses, que podem emmagatzemar en tres terminals independents.  L'actual capacitat d'emmagatzematge ronda els 800.000 m³ i la intenció és duplicar aquesta xifra en els propers anys, per assolir el milió i mig de metres cúbics destinats exclusivament a l'emmagatzematge d'aquests productes. 

CALAT OPERATIU
15,1 metres

LÍNIA D'ATRACADA
1.600 metres

EMMAGATZEMATGE LÍQUIDS
800.000 m3

TRÀFIC ANUAL
22 M tones

CANONADES DIXQUÍMICS
71 LÍNIES

 

Sintonia Port-indústria

El conjunt d'empreses de la indústria química i petroquímica de Tarragona, generen una producció anual de 20 milions de tones, la qual cosa representa el 50% de la producció de Catalunya i el 25% de l'espanyola. 

El Port de Tarragona és la plataforma logística a través de la qual s'importen les matèries primeres necessàries per als processos de producció del sector químic, i s'exporten els productes que se'n deriven.

Per aquest motiu, i més enllà d'una visió estratègica compartida, els serveis mancomunats entre indústria química i el Port de Tarragona són un dels punts forts de la nostra proposta logística que millora la competitivitat de les indústries locals. 

 

 Rack de canonades comunes, anomenat el Rack Dixquímics

 

 Planta d'aigua regenerada, pionera a tot el món

 

 Parcs químics de seguretat, amb equips de bombers professionals i mancomunats

 

 Emissari submarí conjunt per canalitzar totes les aigües residuals de les empreses

 

 Pla de prevenció i contingències marines, a través del qual es va organitzar el primer simulacre químic, en un port a Espanya

 

 Xarxa de comunicació que facilita la coordinació entre parcs de seguretat i altres cossos de seguretat públics

 

 

 

Projecció internacional

El 2014 neix ChemMed, el clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la química de Tarragona i aglutina els agents, empreses, centres de formació i recerca, universitat i administracions del territori.

El clúster està liderat pel Port de Tarragona i l'AEQT (Associació d'Empreses Químiques de Tarragona).

 

El seu objectiu és:

 Garantir la competitivitat del sector químic

 Atraure noves inversions al territori

 Crear riquesa i valor en un context de seguretat i sostenibilitat

 

 

 

El 2014 neix ChemMed Tarragona, el clúster químic de la Mediterrània

 

 

 

ZONES PER A L'OPERATIVA D'AQUEST TRÀFIC
 

Mapa Port Tarragona

Descarrega

 

 

 

 

Valor afegit

 

 EXPERIÈNCIA

El tràfic de líquids a granel representa més d'un 60% del volum total del Port de Tarragona. L'experiència i know-how del Port permet que sigui un epicentre per al moviment i tràfic de tota mena de productes i mercaderies com el cru, hidrocarburs, petroquímics, químics, olis vegetals, o altres mercaderies perilloses, etc.  Un procés que es duu a terme en terminals de primer nivell amb serveis de valor afegit com el "Berth to Berth transhipment" o la intermodalitat que ofereix les infraestructures del Port.

 

 EFICIÈNCIA

A Tarragona no patim congestions terrestres o marítimes. Les condicions meteorològiques i un servei 365/24/7, permeten que el Port desenvolupi totes les operatives amb eficiència. A més a més, el nostre Port està connectat a la indústria local i a la xarxa nacional de oleoductes CLH, mitjançant canonades. Tot plegat facilita avantatges de competitivitat com, per exemple, que Tarragona sigui l'opció més econòmica per fer arribar hidrocarburs a la capital espanyola.

 

 SEGURETAT I SOSTENIBILITAT

El Port treballa per a millorar les seves instal·lacions i serveis amb l'objectiu d'oferir la millor, més segura, i més sostenible opció logística. Conjuntament amb el clúster petroquímic de Tarragona, hem implementat parcs de seguretat en punts estratègics del polígon i del recinte portuari, mancomunant els recursos disponibles per a sincronitzar i millorar la resposta a possibles incidències. De la mateixa manera comptem amb un sistema únic en tot el Mediterrani: el Parc de Resposta Contra la Contaminació Marítima (PRCM), un servei mancomunat entre les terminals portuàries i el Port de Tarragona. El Port de Tarragona és també el primer port de l'Estat amb la doble certificació ISO 14001 i 50001.

 

 

 

 

Amb qui treballem?

 

Terminals independents d'emmagatzematge

 EUROENERGO
 TEPSA (Terminales Portuarias, SA) 
  TERQUIMSA (Terminales Químicos SA)

 

Empreses industrials dins del Port

 ASESA (Asfaltos españoles, SA)
 BASF
 DOW CHEMICAL IBERICA
 REPSOL
NOREL

 

Associació d'Empreses Químiques de Tarragona

AEQT

Entitat que aglutina i representa la indústria química del  Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, tant les empreses de producció com les companyies auxiliars o complementàries i les empreses de serveis del sector.
+ info
 

Intermodalitat

  El moviment de mercaderies al Port de Tarragona va acompanyat d'una estratègia d'intermodalitat i logística eficient..
+ info

 

 

Informació comercial

 

Líquids a granel

Descarrega tríptic

 

Moll de la Química

Descarrega tríptic

 

Contacte

 Departament Comercial i Desenvolupament de Negoci

  Jordi Anglès

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 +34 977 259 400 | Ext. 1360

 

Voleu operar al moll de la Química?

Oportunitats de Negoci

Descobriu el Moll de la Química, una de les opcions més completa per al moviment de líquids a dojo al Port de Tarragona. 
+ info

 

 

Galeria d'imatges

 

INSTAL·LACIONS FRONTERERES DE CONTROL SANITARI DE MERCADERIES (IFCSM)

El Port de Tarragona disposa d’unes instal·lacions frontereres de control sanitari de mercaderies (IFCSM), denominades comunament com a Punt d'Inspecció Fronterera (PIF), homologades d’acord amb la legislació vigent, per al control i inspecció física i documental, sanitària i duanera, de les mercaderies que arriben a la Unió Europea.

 Administració IFCSM
 Moll d'Andalusia, Port de Tarragona          
 977 999 014
  Jornada de prestació del servei a les IFCSM
  De 08:00 a 15:00 hores
  De dilluns a divendres
 

 

 

EQUIPAMENTS IFCSM

 L'edifici de les IFCSM-PIF ocupa una parcel·la de 1.684,11 m2. L'exterior està urbanitzat amb una platja de maniobres per a camions i aparcaments (turismes i camions). La planta baixa està destinada a les operacions d'inspecció, on s'ubiquen quatre tipus d'instal·lacions diferenciades en funció dels productes que s'inspeccionen i es controlen en cadascuna d’elles. L'edifici del PIF és una instal·lació que compta amb diverses dependències on s'ubiquen el Punt d'Inspecció Fronterera, el Recinte Duaner Habilitat, el Punt Designat d'Importació i el PVNCH/PNAA.

PIF

Punt d'Inspecció Fronterera | PIF

Destinat a la inspecció d'animals vius i productes d'origen animal, consum humà i consum no humà. També s'inspeccionen productes d'origen no animal per a consum animal.

INSTAL·LACIONS

Superfície total: 417,15 m2

 2 zones d'operacions (consum humà i consum no humà)

 6 fingers o molls de càrrega (amb plataforma hidràulica)

 2 cambres de temperatura ambient

 4 cambres de congelació i refrigeració

 2 sales d'inspecció

 

 

 

PUNT D’INSPECCIÓ DUANERA (PIA) 

 El Port de Tarragona compta amb un Punt d’Inspecció Duanera per al control duaner i aranzelari i impostos establerts a la normativa vigent estatal i de la Unió Europea. La Duana, Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d' Administració Tributària (AEAT) disposen d’un nou edifici en el moll d’Andalusia, dotat d’instal·lacions específiques per al desenvolupament de les seves competències en el Port de Tarragona, entre les quals destaca un escàner de contenidors i vehicles.

PIA

PIA

 Sortida de mercaderies per duana

Instrucció 1.2016

INSTAL·LACIONS

Superfície total: 400 m2

 1 sala d'inspecció

 3 fingers o molls de càrrega (amb plataforma hidràulica)

 1 cambra refrigerada

 

 

 

 

SERVEIS IFCSM

 En el conjunt de les instal·lacions frontereres de control sanitari de mercaderies (IFCSM), es desenvolupen tasques d'inspecció i control de les mercaderies per a assegurar les adequades condicions higièniques, sanitàries, de qualitat comercial i seguretat industrial dels productes que s'importen i exporten.

SIF

PROCEDIMENTS DE SERVEIS D'INSPECCIÓ FRONTERERS

Sanitat Exterior - Importacions

Realitza els controls i vigilància de les condicions higienicosanitàries en el tràfic internacional de mercaderies per a consum humà. Pel seu origen es classifiquen en: productes d’origen animal (POA) y productes d’origen no animal (PONA). Realitza les inspeccions:

 POA al Punt d'Inspecció Fronterera (PIF).

 PONA al Recinte Duaner Habilitat (RAH).

 Fruita seca, cas especial que es du a terme al Punt Designat d'Importació (PDI)

Sanitat Animal - Importacions

Li correspon la inspecció i control sanitari d’animals vius i de productes d'origen animal no destinats al consum humà, productes zoosanitaris, productes per a l'alimentació animal i medicaments veterinaris. Realitza les inspeccions:

 POA al Punt d'Inspecció Fronterera (PIF).

 PONA al Recinte Duaner Habilitat (RAH).

Sanitat Vegetal - Importacions

Actuació en la inspecció i control fitosanitari, contra la introducció en territori nacional o de la Unió Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals procedents de tercers països, expedició de certificats fitosanitaris d'exportació i autorització d’introducció de productes d’origen vegetal. Realització d’inspeccions:

 Recinte Duaner Habilitat (RAH) / PIF-fito.

Sanitat Vegetal/Sanitat Animal

Una tercera ampliació de les IFCSM ha disposat una nova instal·lació en les IFCSM, independent de les ja existents, per a fer les inspeccions de control sanitari dels productes d’origen vegetal no destinats al consum humà i control sanitari dels productes d’origen no animal destinats a alimentació animal

 Productes d’origen vegetal no destinats al consum humà (PVNCH)

 Productes d’origen no animal destinats a alimentació animal PNAA

 

 

 

 

Tarifes i taxes

 Vegeu, entre d'altres, les tarifes de Serveis IFCSM i Duana 
+ info

MÉS INFORMACIÓ OPERACIONS I SERVEIS PORTUARIS

 

El Centre d'Acreditacions s'encarrega de gestionar el procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització, l'activitat de la qual està relacionada amb l'àmbit portuari, amb la finalitat d'acreditar els col·laboradors directes o indirectes d'aquesta empresa/organització.

El Centre d'Acreditacions expedeix, renova i dóna de baixa les targetes d'accés que permeten superar el control automàtic d'entrada/sortida al recinte portuari.

En el cas dels col·laboradors de les empreses de transport terrestres (membres del SIT), les targetes d'accés també serveixen per, a més a més de superar el control d'entrada/sortida al Port de Tarragona, beneficiar-se del procés d'aixecament del document sense papers (LSP) per a la mercaderia d'importació (àmbit duaner).

 

ATENCIÓ A L'USUARI\ÀRIA
        Moll de Castella, 25. 43006 Tarragona
         de les 7.00 a les 19.00 hores
          977 230 456

 

 

 SISTEMES D'ACREDITACIÓ

 

SIT

 SIT | Sistema d'Identificació de Transportistes

 

A QUI VA DESTINAT?
Si sou TRANSPORTISTA que carrega o descarrega mercaderies amb origen o destí marítim.

Recordeu que per a l'entrada i sortida de mercaderies, l'accés habilitat es troba ubicat a l'Eix Transversal. 

 

LA PLATAFORMA

DUBTES?
 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

MÉS INFORMACIÓ SIT

 

Com funciona l'aplicació SIT?

Descarrega

Règims d'accés al recinte portuari SIT

Descarrega

Condicions SIT per a conductors

Descarrega

Condicions SIT per a empreses transportistes

Descarrega

 Reglament Genèric SIT/SAP  

 

Darreres actualitzacions sobre acreditacions

Accés Moll Química i Hidrocarburs

 

  Acreditació especial per als molls de la Química i Hidrocarburs

Qualsevol persona que vulgui accedir als molls de la Química o d’Hidrocarburs haurà de sol·licitar un permís específic. Aquest permís d’accés s’ha de sol·licitar i documentar prèviament a través de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé a través d'una comunicació escrita presentada al registre de l'Autoritat Portuària de Tarragona. 

L’empresa haurà d’acreditar el seu interès legítim per accedir a aquests molls mitjançant document que la vinculi amb una empresa resident, provisionista o consignatària. A títol orientatiu, l’empresa podrà acreditar l’interès legítim mitjançant contracte de prestació de serveis o mitjançant declaració responsable que demostri la seva vinculació laboral o contractual amb una de les empreses residents en aquests molls o amb alguna tercera empresa (provisionista / consignatària...) que presti serveis de forma habitual en aquestes zones.

Un cop aportada la documentació, l’Autoritat Portuària ha de verificar aquest interès i, en cas afirmatiu, procedirà a habilitar les acreditacions del personal perquè puguin accedir a aquests molls.

 

 

 

 

 

 

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Els serveis portuaris han de sol·licitar-se amb procediments determinats. Accediu a les eines per a sol·licitar o comunicar, formalment, els serveis que són necessaris per al vaixell, la mercaderia o el passatge durant la vostra estada al nostre port.

Hi ha diversos procediments operatius per poder sol·licitar o comunicar els serveis i operacions desitjades. Vegeu quina opció correspon en el vostre cas.

 

 

VIA PORTus

QUÈ ÉS VIA PORTus?

Via PORTus és l'eina destinada a facilitar la sol·licitud de serveis de les empreses que treballen al Port de Tarragona.

És un PORT COMMUNITY SYSTEM i és una plataforma tecnològica per a l'intercanvi de documents electrònics tipus B2B (Business to Business) i B2B (Business to Goverment). La implementació d'aquest sistema implica una sèrie d'avantatges, com la disminució dels tràmits en paper, augment en transparència, seguiment de mercaderies, rapidesa en els tràmits o autoritzacions, coordinació d'operacions entre terminals i empreses de serveis portuaris i comercials, anticipar informació a organismes de duana i control, manipulació i coneixement de riscos per a les mercaderies perilloses i l'ordenament del trànsit de vehicles, entre moltes altres.

Més avall us detallem els serveis que poden sol·licitar-se via web, a través de l'aplicació VIAPORTus,  prèvia alta com a usuaris. És la manera més àgil i ràpida per efectuar aquestes gestions.

 

 

LA PLATAFORMA

 


 

Accedir a Via PORTus

 

SERVEIS DISPONIBLES

Ocupació de superfície portuària (normalment com a suport a la càrrega / descàrrega de vaixell)

 Utilització de bàscules públiques

Subministrament d'aigua a vaixell

 Retirada de residus de vaixell (MARPOL)

Mercaderies perilloses: sol·licitud d'entrada a recinte portuari i notificació d'entrada / sortida d'espai europeu comú

 Alta de fitxa tècnica de vaixell incloent l'assignació d'IMO, per perfil consignatari (només per a Marina Port Tarraco)

 Gestió d'escales de vaixells al Port

Avisos d' arribada de vaixell al Port

 Integració de missatgeria EDI i consulta de manifestos / declaracions sumàries 

 Consulta de documents duaners datats corresponents al recinte duaner marítim

 Consulta d'estat duaner de contenidors

 Consulta de situació de vaixells en port: actual, prevista i històrica

 Consulta de mercaderies sortida del recinte portuari sota el sistema de documents d'aixecament sense papers (només per Duana)

 Notificacions d'utilització de grues per les terminals estibadores

 Notificació a AEAT d'entrades / sortides de contenidors 

 

VOLEU DONAR-VOS D'ALTA?

Aquest servei està destinat a empreses associades al Port de Tarragona.

Si no teniu accés a la plataforma, i en funció de la vostra activitat, contacteu amb: 

 Operacions Portuàries

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Fax: 977 219 638

 Comercial i Desenvolupament de Negoci

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Fax: 977 219 638

 

 

Pla de Recepció i Manipulació de Rebutjos Generats per vaixells i Residus de Càrrega del Port de Tarragona

El conveni MARPOL, amb els seus sis annexos, és la pedra angular del marc normatiu mundial per a la prevenció de la contaminació pels vaixells. Es tracta del conveni internacional més important sobre la prevenció de la contaminació del medi marí i l'atmosfera pels vaixells, ja sigui per causes operacionals o accidentals. En aquest mateix sentit, el Port de Tarragona ha dissenyat un pla específic i adient a la normativa per a la recepció, manipulació de rebutjos i residus generats en el marc de l'activitat portuària. 

El Pla de Recepció i Manipulació de Rebutjos Generats per vaixells i Residus de Càrrega del Port de Tarragona ha estat aprovat pel Consell d'Administració amb data 25 de Setembre de 2019.

Objectius

 Garantir que el Port de Tarragona, les marines i les terminals, disposem d'instal·lacions adequades i suficients per a la recepció de residus dels vaixells, independentment de la seva tipologia. 

 

 Assegurar el correcte desenvolupament i gestió mediambiental dels residus procedents dels vaixells, o resultants del procediments operatius de càrrega a les instal·lacions.

 

 Incrementar la disponibilitat i utilització de les instal·lacions receptores per a vaixells i embarcacions per a aquestes activitats, mitjantçant la seva difusió, clara i concisa.

 

 

 Pla de Recepció i Manipulació de Rebutjos i Residus del Port de Tarragona Descarrega 

Aprovació del Consell d'Administració de l'Autoritat de Tarragona Descarrega 

 

 

Treballem conjuntament amb...

 ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, SA

Llicència de residus MARPOL I i IVZones A i B del Port de Tarragona

 977 545 850

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

GRIÑÓ ECOLÓGIC, SA (GRIÑÓ)

Llicència residus MARPOL V i VI. Zones A i B del Port de Tarragona

 977 215 274

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per a informació sobre els pantalans...
 

Pantalà de REPSOL PETRÓLEO

           977 559 800 | Fax: 977 559 807

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pantalà d'ASESA

          977 553 468 | Fax: 977 540 606

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

Sol·licitud MARPOL

Accediu a l'aplicació web VIA PORTUS que us permetrà realitzar la sol·licitud de serveis MARPOL.
+ info

Tarifes MARPOL

Accediu a l'espai dedicat a les finances, tarifes i taxes, dels serveis d'aquest Port. 
+ info

 

Altres plans de residus aprovats per l'APT 

Residus de Terminals Químiques

Descarrega el document d'aprovació

Residus de la Confraria de Pescadors

Descarrega el document d'aprovació

 

Contacte

 Direcció d'Operacions de l'Autoritat Portuària

977 259 400 | ext. 1262

 Fax: 977 219 638

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 SAC (Servei d‘atenció al client)

 977 259 462 | Fax: 977 259 440

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

MÉS INFORMACIÓ OPERACIONS I SERVEIS PORTUARIS

 

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port, dirigides a possibilitar la realització de les operacions associades amb el tràfic marítim, en condicions de seguretat, eficiència, regularitat, continuïtat i no discriminació. Es classifiquen en:

 

Serveis tecniconàutics

 

 

Servei de practicatge

 

És un servei d'assessorament a capitans de vaixells i artefactes flotants, prestat a bord d'aquests, per facilitar la seva entrada i sortida a port i les maniobres nàutiques dins d'aquest i dels límits geogràfics de la zona de practicatge, en condicions de seguretat i en els termes que s'estableixen en la Llei de ports, en el Reglament regulador d'aquest servei i en el Plec de prescripcions particulars.

 

 

Servei de remolc portuari

 

El seu objecte és l'operació nàutica d'ajuda a la maniobra d'un vaixell, denominat remolcat, seguint les instruccions del seu capità, mitjançant l'auxili d'un altre o altres vaixells, denominats remolcadors, que proporcionen la seva força motriu o, si escau, l'acompanyament o la seva posada a disposició dins dels límits de les aigües incloses a la zona de servei del port.

 

 

Servei d'amarrada i desamarrada

 

El seu objecte és recollir les amarres d'un vaixell, portar-les i fixar-les als elements disposats en els molls o atracadors per a aquesta finalitat, seguint les instruccions del capità del vaixell, en el sector d'amarratge designat per l'Autoritat Portuària, i en l'ordre i amb la disposició convenient per facilitar les operacions d'atracada, desamarrada i desatracada. S'entén per servei de desamarrada aquell l'objecte del qual és el de deixar anar les amarres d'un vaixell dels elements de fixació als quals està amarrat seguint la seqüència i instruccions del capità i sense afectar a les condicions d'amarrada dels vaixells contigus.

 

Serveis al passatge

 

 

Servei d'embarcament i desembarcament de passatgers

 

Inclou l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per a l'accés dels passatgers des de l'estació marítima o el moll als vaixells de passatge i viceversa.

 

 

Servei de càrrega i descàrrega d'equipatges de passatgers

 

Comprèn l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per a la recepció dels equipatges en terra, la seva identificació i trasllat a bord del vaixell i la seva col·locació en el lloc o llocs que s'estableixin, així com per a la recollida dels equipatges a bord del vaixell des del lloc o llocs que s'estableixin, el seu trasllat a terra i el seu lliurament a cadascun dels passatgers.

Serveis MARPOL

 

 

Servei de recollida de deixalles generades pels vaixells / MARPOL

 

Preveu la recepció de les deixalles i residus dels annexos I, IV, V o VI del Conveni MARPOL 73/78.

En aquest servei s'inclou la recollida de deixalles generades pels vaixells, el seu trasllat a una instal·lació de tractament autoritzada per l'Administració competent, i, si escau, el seu emmagatzematge, classificació i tractament previ a la zona autoritzada per les autoritats competents.

Operacions MARPOL

Més informació sobre el Sistema de Pla de Recepció i Manipulació de Rebutjos Generats per vaixells i Residus de Càrrega del Port de Tarragona.
+ info

Serveis de manipulació de mercaderies

  

Servei de manipulació de mercaderies

 

Consisteix en la càrrega, estiba, descàrrega, desestiba, trànsit marítim i el transbord de mercaderies. Es consideren integrades en aquest servei portuari les activitats de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbord de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que permetin la seva transferència entre vaixells, o entre aquests i terra o altres mitjans de transport. Per tenir la consideració d'activitats incloses en aquest servei, hauran de realitzar-se íntegrament dins de la zona de servei del port i guardar connexió directa i immediata amb una concreta operació de càrrega, descàrrega o transbord d'un vaixell determinat.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ OPERACIONS I SERVEIS PORTUARIS

 

 

 

Documentació relacionada

PLECS REGULADORS

  • Prescripciones Particulares [BOE] - SERVICIO RECEPCIÓN DESECHOS GENERADOS POR LOS BARCOS

  • Prescripciones Particulares - SERVICIOS DE RECEPCIÓN DESECHOS DE LOS BARCOS

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE REMOLQUE

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE PRACTICATGE

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO PORTUARIO DE PASAJE

  • Prescripciones Particulares - SERVICIO AMARRE Y DESAMARRE DEL BARCOS

  • EPPE Resolution. PORT STEVEDORE SERVICE

  • Correcció Errors Prescripcions Particulars [BOE - Aprovació Consell APT] - SERVEI RECEPCIÓ REBUTJOS GENERATS PELS VAIXELLS

  • Correcció Errors Prescripcions Particulars [Aprovació Consell APT] - REBUTJOS GENERATS PER VAIXELLS

  • ACORD D'ADJUDICACIÓ PER PRESTAR EL SERVEI PORTUARI DE PRACTICATGE AL PORT DE TARRAGONA

 

Innovació i Projectes europeus

Projectes Europeus a l'Autoritat Portuària de Tarragona

Una breu descripció dels Projectes Europeus d’Innovació en els quals l’Autoritat Portuària està participant o ha participat.
Veure

 

 

 

​​ 2020