El Port de Tarragona desplega una xarxa de 125 hidrants per millorar la lluita contra incendis

El Port de Tarragona desplega una xarxa de 125 hidrants per millorar la lluita contra incendis
10 Jul
2020

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Els hidrants estan situats en punts molt accessibles i a menys de 100 metres de qualsevol equipament portuari

La xarxa està a disposició de la comunitat portuària perquè les empreses s’hi connectin

El Port de Tarragona ha desplegat un sistema de 125 hidrants d’incendi complint les condicions al Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI) del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre. El desplegament consisteix a dotar als edificis, establiments o activitats ubicades en el recinte del Port d’un sistema d’hidrants d’incendi. Es tracta d’una xarxa contra incendis que el Port de Tarragona posa a disposició de la comunitat portuària perquè les seves instal·lacions puguin connectar-se, en cas necessari, en condicions adients de pressió i caudal.

A hores d’ara diverses empreses concessionàries del Port ja han connectat els seus sistemes contra incendis amb la xarxa del Port. Euroports, Bergé, EsTarraco, Fruport i Ership han connectat algunes de les seves instal·lacions ubicades al molls de Cantàbria, d’Aragó, de Reus, de Rioja i de Castella. I en breu, la connexió també serà una realitat per a les instal·lacions d’Ership al Moll d’Aragó i al Moll de Castella.

La xarxa també cobreix, amb 8 hidrants, el Moll de Costa i el Serrallo i, en els mesos vinents, es disposarà de xarxa pública contra incendis a la zona d’hidrocarburs.

Els hidrants

Els més de 100 hidrants que conformen la xarxa pública contra incendis del Port estan emplaçats a la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un hidrant.

Per a facilitar al màxim la seva localització i utilització, els hidrants s’han ubicat en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais destinats a circulació i estacionament de vehicles, i la seva ubicació està senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033 que estableix les característiques que han de complir les informacions i senyalitzacions de les instal·lacions contra incendis. En el cas d’hidrants soterrats, la tapa és de color vermell per facilitar la seva localització.

Els hidrants s’ajusten a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis que estableix les característiques tècniques i els criteris bàsics per a la seva ubicació i utilització.

Procediments i execució del protocol de proves hidràuliques

El Port de Tarragona conjuntament amb els equips de bombers del Parc Químic i els Bombers de la Generalitat de Catalunya, han dut a terme, en els darrers mesos, els procediments i protocols de les proves hidràuliques per constatar i assegurar el bon funcionament i control de cabal i pressió de cadascú dels hidrants desplegats.

Aquestes proves tenen com a objectiu establir el protocol d’actuació, verificar el funcionament de la xarxa contra incendis tant des del punt de vista hidràulic com de pressió així com el funcionament i posada en marxa de l’equip de bombeig.

Es tracta de proves que apliquen diferents hipòtesis de funcionament dels equips contra incendis de la xarxa sotmetent-la a les més desfavorables condicions que els hi permeti determinar la màxima capacitat i resposta d’aquesta, en les condicions més adverses possibles.

El disseny i l’alimentació en aigua de la xarxa que suporta els hidrants ha considerat la hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 litres per minut. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant és superior a 102 kPa (quilopascals) recomanats per norma.

Aquestes hipòtesis de treball en condicions adverses, que superen de forma notòria els mínims requeriments que el Port necessita per a aquest tipus d’instal·lacions, permeten als serveis d’extinció, tenir el coneixement exacte de la màxima capacitat davant d’un eventual i hipotètic incident en condicions totalment adverses, no contemplada en la normativa vigent, però que el Port vol treballar.

Els protocols que s’han posat a prova amb les proves esmentades garanteixen el funcionament correcte de la xarxa contra incendis desplegada pel Port de Tarragona.

 

Vetllant per la seguretat

La seguretat industrial a les instal·lacions del Port de Tarragona és un compromís intrínsec al desenvolupament de l’activitat portuària. Per reafirmar el compromís amb una gestió segura i eficaç el Port va homologar el Pla d'Autoprotecció del Port de Tarragona (PAU), també anomenat com a Pla d’Emergència Interior del Port de Tarragona (PEI).

El Port de Tarragona compta amb quatre línies d’actuació per vetllar per la seguretat dins de les seves competències. La primera, els mitjans humans i materials amb els quals compta: un equip de bombers especialitzat; equipaments i materials adients als nous canvis tecnològics; un centre de comandament avançat per gestionar les emergències al Port; el conveni amb Protecció civil en la suma d’efectius a la gestió d’emergències; i el conveni amb els Bombers de la generalitat de Catalunya, signat a l’agost de 2019, són alguns dels exemples.

La segona línia d’actuació és la dotació d’una assistència mèdica ininterrompuda, 24/7/365, amb el personal mèdic i un vehicle medicalitzat operatiu constantment.

En tercer lloc, l’estreta col·laboració existent amb altres equips especialitzats, com els Bombers del Parc Químic del Port, l’equip de Bombers de la Generalitat, Protecció Civil o l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil a Tarragona.

També compta a un heliport d’ús restringit i especialitzat, ubicat dins del recinte portuari.

 

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona