Back

Un port competitiu, un objectiu de tots. Tarifes i taxes per al 2009

El Consell d'Administració del Port de Tarragona, celebrat el dimarts, congela les seves tarifes durant l'exercici 2009.

Aquesta és una de les respostes del nostre port davant l'actual crisi econòmic-financera de caràcter global que afecta la nostra economia, en un afany de crear un port més eficient i competitiu. Tots coincidim que ens trobem davant una situació complexa i difícil i que l'única forma de superar-la és millorant la nostra competitivitat. Es tracta, en definitiva, d'optimitzar els esforços de tots els actors portuaris, especialment de la pròpia Autoritat Portuària i de les empreses del sector, amb un únic objectiu, superar la recessió i preparar el nostre port per a afrontar amb èxit els reptes del futur. Per a portar a terme l'esmentada congelació tarifaria, s'ha aprovat l'aplicació d'un coeficient corrector del 0,98, que s'aplicarà a les taxes que afecten als bucs, a les mercaderies i als passatgers que operin en el nostre port. Aquest coeficient neutralitza l'increment del 2% de les taxes portuàries, previst en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2009. Amb tot, si tenim en compte la inflació prevista per a aquest exercici, l'esmentada congelació tarifaria comportarà, de fet, una baixa en els mateixos percentatges de la inflació abans esmentada. Aquesta mesura, davant l'escenari econòmic que es preveu, pretén contribuir al sosteniment del conjunt de l'activitat empresarial del Camp de Tarragona. També Ports de l'Estat entén que, addicionalment, aquesta iniciativa ha d'anar acompanyada de la contenció de la despesa corrent de les pròpies Autoritats Portuàries. No obstant això, alhora que es pren aquesta decisió, es proposa continuar amb l'esforç inversor i per a això, l'Autoritat Portuària de Tarragona, al marge de la contenció de la despesa corrent, portarà a terme totes les inversions previstes, sense excepció. Inversions que han de generar una major riquesa, especialment en el teixit empresarial. Al mateix temps, cap assenyalar que el finançament de les inversions previstes en el port no generaran un endeutament excessiu i, per tant, no s'hipoteca la capacitat inversora futura a curt i mig termini. La congelació tarifaria anunciada comportarà que l'Autoritat Portuària de Tarragona deixarà d'ingressar durant l'any 2009, només per aquest concepte, un total de 600.000 euros. I tot això es portarà a terme sabent que els ingressos derivats de l'explotació absorbeixen les despeses corrents, les obligacions fiscals, l'amortització del seu immobilitzat, les obligacions derivades dels préstecs contrets (pagament de quotes que contemplen l'amortització del capital més interessos), i un benefici moderat, però raonable, que ha de permetre'ns continuar afrontant futures inversions. Al marge del comentat fins al moment, el Consell d'Administració també ha aprovat la congelació de les tarifes aplicades durant el 2008 als serveis que presta la pròpia Autoritat Portuària, com el subministrament d'aigua i electricitat o la utilització de bàscules. Davant la disminució de l'activitat portuària, també s'ha sol·licitat la col·laboració a les empreses portuàries amb la finalitat de minimitzar l'impacte que sofreix el teixit empresarial de les nostres comarques, mantenir els llocs de treball i reduir els seus efectes negatius mitjançant la disminució dels costos de les operatives portuàries. Totes aquestes mesures, en el seu conjunt, pretenen abordar la superació de la crisi amb la perspectiva d'arribar a a curt termini un creixement sostingut i una activitat eficient i competitiva.
A la zona Descàrrega trobareu les tarifes i taxes per aquest any 2009.