Programme of events

Adam & Evelyn - Sessions Vermut

   Saturday, 7. December 2019, 12:00

 

Teatret2.jpg

 

Sessions Vermut - Adam & Evelyn

Els dies fes­tius i el cap de set­mana, els espec­ta­dors podran gau­dir de ses­si­ons de cinema i en aca­bar podran fer un ver­mut, inclòs al preu de l’entrada.

Director Andreas Goldstein
País Alemanya // Idioma VO Alemany Sub. Català // Year 2018 // Duration 84'

Estiu del 89, Ale­ma­nya de l’Est. L’Adam tre­ba­lla de sas­tre, l’Evelyn de cam­brera. Estan pla­ne­jant mar­xar de vacan­ces junts quan l’Evelyn veu que l’Adam l’enga­nya. Ella fuig a Hon­gria, però ell la per­se­gueix fins a tro­bar-la a la plana de Pano­nia, amb nous amics. Però de sobte, no hi ha fron­tera amb Àustria, i tot can­via a Hon­gria.

Una història sen­zi­lla i uni­ver­sal d’una pare­lla que troba com els seus pro­ble­mes quo­ti­di­ans es tor­nen glo­bals i com­ple­xos amb la cai­guda del Mur. Quan tot comença a can­viar, han de deci­dir en quin tipus de món (Est o Oest) volen viure per viure feliços. Sota una bonica i sin­cera història d’amor i desa­mor apa­rent­ment sim­ple apa­reix tota una reflexió sobre com de lluny està la vida real de les deci­si­ons polítiques, men­tre refle­xi­ona, en pers­pec­tiva, sobre les trans­for­ma­ci­ons que va por­tar a Europa i al món els can­vis que van sac­se­jar el final del s. XX.

Basada en la novel·la homònima d’Ingo Schulze Adam und Evelyn, que va ser traduïda a més de 10 idi­o­mes, està fil­mada amb natu­ra­lisme i gust pel pai­satge per uns direc­tors ena­mo­rats de la seduc­tora natu­ra­li­tat i bellesa dels seus per­so­nat­ges. Si et dei­xes por­tar,  ADAM & EVELYN et con­quis­tarà.

OFF THE WALL Pro­ject

Estrena a Espa­nya

 

 

   Què és?

Els dies fes­tius i el cap de set­mana, els espec­ta­dors podran gau­dir de ses­si­ons de cinema i en aca­bar podran fer un ver­mut, inclòs al preu de l’entrada.

El Teatret del Serrallo

+ info
 

Location 

El Teatret
Carrer Trafalgar, 25
Tarragona
Catalunya
43004
Espanya
977 259 400
http://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/teatret-del-serrallo

 

 

 

 

id: 943

 

 

PROGRAMME OF EVENTS OF PORT&CITY WINTER 2020