LOPD


Des de l’Autoritat Portuària vetllem per l’acompliment estricte dels preceptes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Cada dos anys ens sotmetem a auditories de  compliment i implantem, en el nostre Sistema de Gestió de Protecció de Dades, les mesures derivades de les conclusions de les auditories.

Tenim integrat en el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat el procediment per a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, cancel·lació parcial i oposició previstos en la LOPD, i el protocol de confidencialitat de les dades estadístiques que garanteixen la protecció de les dades dels nostres clients, tant interns com externs.