• Inici
  • Gestió Portuària
  • Serveis Portuaris

Informació de serveis portuaris

Serveis portuaris

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port, dirigides a possibilitar la realització de les operacions associades amb el tràfic marítim, en condicions de seguretat, eficiència, regularitat, continuïtat i no discriminació. Es classifiquen en:

a) Serveis tecniconàutics:

Servei de practicatge

És un servei d'assessorament a capitans de vaixells i artefactes flotants, prestat a bord d'aquests, per facilitar la seva entrada i sortida a port i les maniobres nàutiques dins d'aquest i dels límits geogràfics de la zona de practicatge, en condicions de seguretat i en els termes que s'estableixen en la Llei de ports, en el Reglament regulador d'aquest servei i en el Plec de prescripcions particulars.

Servei de remolc portuari

El seu objecte és l'operació nàutica d'ajuda a la maniobra d'un vaixell, denominat remolcat, seguint les instruccions del seu capità, mitjançant l'auxili d'un altre o altres vaixells, denominats remolcadors, que proporcionen la seva força motriu o, si escau, l'acompanyament o la seva posada a disposició dins dels límits de les aigües incloses a la zona de servei del port.

Servei d'amarrada i desamarrada

El seu objecte és recollir les amarres d'un vaixell, portar-les i fixar-les als elements disposats en els molls o atracadors per a aquesta finalitat, seguint les instruccions del capità del vaixell, en el sector d'amarratge designat per l'Autoritat Portuària, i en l'ordre i amb la disposició convenient per facilitar les operacions d'atracada, desamarrada i desatracada. S'entén per servei de desamarrada aquell l'objecte del qual és el de deixar anar les amarres d'un vaixell dels elements de fixació als quals està amarrat seguint la seqüència i instruccions del capità i sense afectar a les condicions d'amarrada dels vaixells contigus.

b) Servei al passatge

Inclou:

Servei d'embarcament i desembarcament de passatgers

Inclou l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per a l'accés dels passatgers des de l'estació marítima o el moll als vaixells de passatge i viceversa.

Servei de càrrega i descàrrega d'equipatges

Comprèn l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per a la recepció dels equipatges en terra, la seva identificació i trasllat a bord del vaixell i la seva col·locació en el lloc o llocs que s'estableixin, així com per a la recollida dels equipatges a bord del vaixell des del lloc o llocs que s'estableixin, el seu trasllat a terra i el seu lliurament a cadascun dels passatgers.

Servei de càrrega i descàrrega de vehicles en règim de passatge

Inclou l'organització, control i, si escau, maneig dels mitjans necessaris per fer possible la transferència d'aquests vehicles, en tots dos sentits, entre el moll o zona d'aparcament i el vaixell.

c) Servei de recepció de deixalles generades pels vaixells

Preveu la recepció de les deixalles i residus dels annexos I, IV, V o VI del Conveni MARPOL 73/78. S'inclouen en aquest servei les activitats de recollida de deixalles generades pels vaixells, el seu trasllat a una instal·lació de tractament autoritzada per l'Administració competent i, si escau, l'emmagatzematge, classificació i tractament previ dels mateixos a la zona autoritzada per les autoritats competents.

d) Servei de manipulació de mercaderies

Consisteix en la càrrega, estiba, descàrrega, desestiba, trànsit marítim i el transbordo de mercaderies. Es consideren integrades en aquest servei portuari les activitats de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbordo de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que permetin la seva transferència entre vaixells, o entre aquests i terra o altres mitjans de transport. Per tenir la consideració d'activitats incloses en aquest servei hauran de realitzar-se íntegrament dins de la zona de servei del port i guardar connexió directa i immediata amb una concreta operació de càrrega, descàrrega o transbordo d'un vaixell determinat.

Prestació dels serveis portuaris

La prestació dels serveis portuaris es duu a terme per la iniciativa privada i requereix l'obtenció de llicència atorgada per l'Autoritat Portuària, sota la prèvia aprovació del Plec de prescripcions particulars del servei corresponent. La llicència no atorga el dret a prestar el servei en exclusivitat.

Obligacions de servei públic portuari

Els serveis portuaris són prestats d'acord amb el que es disposa en les prescripcions particulars del servei, i estan subjectes a les obligacions de servei públic previstes per la vigent Llei de Ports, amb obligació d'atendre a tota demanda raonable, en condicions no discriminatòries, excepte les excepcions previstes, així mateix, en la citada llei per als casos de terminals de passatgers i mercaderies d'ús particular.

Els serveis portuaris s'han de regir, excepte força major, per la seva continuïtat i regularitat en funció de les característiques de la demanda.

Utilització dels serveis portuaris

Els serveis portuaris es presten a sol·licitud dels usuaris, no obstant això, la utilització del servei de practicatge serà obligatòria quan així ho determini l'Administració marítima conforme al previst en la normativa aplicable.

Així mateix, el servei de recepció de deixalles generades pels vaixells serà d'ús obligatori, excepte en els supòsits previstos en la normativa aplicable.